Vaststelling subsidieplafond 2000 op grond van Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 19-12-1999 t/m 06-06-2003

Vaststelling subsidieplafond 2000 op grond van Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998.]

Artikel II

[Vervallen per 07-06-2003]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2000 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998 bedraagt met betrekking tot aanvragen die zijn ingediend met toepassing van artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van die regeling f 6.500.000,00 en voor subsidievaststellingen met betrekking tot aanvragen die zijn ingediend met toepassing van artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b, van die regeling f 1.500.000,00.

  • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 7 van de Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998.

Artikel III

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina