Regeling vrijlating immateriële schadevergoeding Algemene bijstandswet

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 16-07-2000 t/m 31-12-2003

Regeling vrijlating immateriële schadevergoeding Algemene bijstandswet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 43, vierde lid, onderdeel b, van de Algemene bijstandswet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Niet tot de middelen, bedoeld in Hoofdstuk IV, afdeling 3, van de Algemene bijstandswet, worden gerekend:

  • a. een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3 van de Uitkeringsregeling Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp;

  • b. de eenmalige uitkering, bedoeld in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers;

  • c. de vergoeding, bedoeld in artikel 16 van het Besluit tot wijziging van de aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht, alsmede vaststelling van geluidszones (Interim-aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Maastricht);

  • d. de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van de Uitkeringsregeling Fonds Slachtoffers Legionella-epidemie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijlating immateriële schadevergoeding Algemene bijstandswet.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina