Regeling informatieverstrekking WIN 1999

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 18-12-1999 t/m 30-12-2004

Regeling informatieverstrekking WIN 1999

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van volkshuisvesting, welzijn en sport en de minister van binnenlandse zaken en Koninkrijksaangelegenheden.

Gelet op de artikelen 4, vierde lid, en 13 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers,

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling formulieren

[Vervallen per 31-12-2004]

Het verstrekken van de gegevens, bedoeld in de artikelen 4 en 13 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, geschiedt door middel van het volledig invullen, ondertekenen en verzenden van de formulieren die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Terugmeldingsprocedure bij geconstateerde onvolkomenheden

[Vervallen per 31-12-2004]

Indien de minister aan een gemeente in verband met onvolkomenheden in de gegevens bedoeld in artikel 1 een terugmeldingsformulier stuurt waarin de geconstateerde onvolkomenheden zijn opgenomen, dient de gemeente dit formulier ondertekend en voorzien van correcties, binnen twee weken aan de minister terug te zenden.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met de toelichting bekendgemaakt in Uitleg OCenW-Regelingen. De bijlage bij deze regeling wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van de plaatsing en de terinzagelegging zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking WIN 1999.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans.

Terug naar begin van de pagina