Verordening Veeziektenfonds PPE 2000

[Regeling vervallen per 24-06-2007.]
Geldend van 26-10-2002 t/m 23-06-2007

Verordening Veeziektenfonds PPE 2000

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 100, derde lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 5 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,

op 9 december 1999 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 24-06-2007]

In deze verordening wordt verstaan onder :

productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen het Veeziektenfonds PPE.

Artikel 2

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 Er is een fonds hetwelk ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter (mede)financiering van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke veeziekten.

 • 2 De middelen van het fonds worden verkregen uit:

  • a. de netto-opbrengsten van heffingen of gedeelten van heffingen waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld,

  • b. de baten als bedoeld in artikel 3, tweede lid;

  • c. de voor hetzelfde doel als dat van deze verordening zich in het vermogen van het Landbouwschap bevindende bedragen.

 • 3 De middelen van het fonds mogen ten hoogste € 11.250.000,- bedragen.

 • 4 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, hetwelk het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur tot een door hetzelve te bepalen loop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, welke onder de in lid 1 genoemde omschrijving begrepen kan worden geacht.

 • 5 Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 3

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 In artikel 2, eerste lid, van de Verordening Fonds Gezondheidszorg (PPE) wordt de zinsnede “ter bestrijding van besmettelijke pluimveeziekten en” vervangen door: voor.

 • 2 De baten onderscheidenlijk de lasten van het bij de in het eerste lid genoemde verordening in het leven geroepen fonds, voorzover strekkende ter bestrijding van besmettelijke pluimveeziekten, komen ten bate onderscheidenlijk ten laste van het fonds.

 • 3 Verwijzingen naar de in het eerste lid genoemde verordening dienen, voorzover betrekking hebbend op de (mede)financiering van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke pluimveeziekten, mede gelezen te worden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 4

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Veeziektenfonds PPE 2000”.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2000.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 27 maart 2001 en door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 16 maart 2001, nr. TRCJZ/2001/2877.

Terug naar begin van de pagina