Besluit informatieverstrekking kredietinstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 17-12-1999 t/m 31-12-2006

Besluit van 8 december 1999, houdende regels met betrekking tot aan het publiek te verstrekken informatie door kredietinstellingen die zijn geregistreerd ingevolge artikel 52, tweede lid, onder a, b, of c van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en door effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Besluit informatieverstrekking kredietinstellingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 september 1999, BGW99/2029-M,

Gelet op artikel 85a van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en artikel 11 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

De Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 1999, No. WO6.99.0497/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 7 december 1999, BGW99/2672-M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit informatieverstrekking kredietinstellingen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 december 1999

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven zestiende december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina