Verordening Veeziektenfonds PVV 2000

[Regeling vervallen per 17-06-2007.]
Geldend van 26-10-2002 t/m 16-06-2007

Verordening Veeziektenfonds PVV 2000

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 100, derde lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 10 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,

op 8 december 1999 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 17-06-2007]

In deze verordening wordt verstaan onder :

productschap

:

het Productschap Vee en Vlees;

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen het Veeziektenfonds PVV.

Artikel 2

[Vervallen per 17-06-2007]

 • 1 Er is een fonds hetwelk ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter (mede)financiering van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke veeziekten en dat bestaat uit de navolgende rekeningen:

  • a. Een rekening-I-varkens;

  • b. Een rekening-II-runderen;

  • c. Een rekening-III-schapen en geiten.

 • 2 De middelen van de rekeningen van het fonds worden verkregen uit:

  • a. de netto-opbrengsten van heffingen of gedeelten van heffingen waarvan de bestemming ten behoeve van die rekeningen uitdrukkelijk in de verordening(en), krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld,

  • b. de baten als bedoeld in artikel 3, tweede lid;

  • c. de voor hetzelfde doel als van deze verordening zich in het vermogen van het Landbouwschap bevindende bedragen.

 • 3 De middelen van de rekeningen van het fonds mogen ten hoogste bedragen voor:

  • a. De rekening-I-varkens: € 225.000.000,--;

  • b. De rekening-II-runderen: € 45.000.000,--;

  • c. De rekening-III-schapen en geiten: € 2.225.000,-.

 • 4 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap, hetwelk het beheer over het fonds voert, en worden door het bestuur tot een door hetzelve te bepalen loop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling, welke onder de in lid 1 genoemde omschrijving begrepen kan worden geacht.

 • 5 Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 3

[Vervallen per 17-06-2007]

 • 1 De Verordening fonds bestrijding besmettelijke veeziekten 1995 wordt ingetrokken.

 • 2 De baten onderscheidenlijk de lasten van het bij de in het eerste lid genoemde verordening in het leven geroepen fonds komen ten bate onderscheidenlijk ten laste van de rekeningen van dit fonds in de mate waarin door inkomsten uit onderscheidenlijk uitgaven ten behoeve van de betrokken diersoorten aan de resultaten is bijgedragen.

 • 3 Verwijzingen naar de in het eerste lid genoemde verordening dienen mede gelezen te worden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 4

[Vervallen per 17-06-2007]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Veeziektenfonds PVV 2000”.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2000.

Voor het bestuur,

ir. R.J. Tazelaar

voorzitter

drs. S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina