Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg voor het primair onderwijs en het speciaal [...] gedurende de periode januari 2000 tot en met december 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 30-12-2004

Regeling van 7 december 1999 houdende vergoeding voor bedrijfsgezondheidszorg voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, scholen voor speciaal voortgezet onderwijs, instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs waarvoor op grond van de ministeriële regeling VO/FB-1998/334201 Uitleg 1998, nr. 24, deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs nog van toepassing is gedurende de periode januari 2000 tot en met december 2000

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Overwegende dat het wenselijk is aan scholen voor het (speciaal)basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs waarop het declaratiestelsel van toepassing is een subsidie te verlenen voor de bedrijfsgezondheidszorg naast het bedrag dat daarvoor wordt toegekend in het kader van de materiële bekostiging.

Besluit:

Artikel 1. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is het verlenen van een subsidie voor de bedrijfsgezondheidszorg (bgz) voor het jaar 2000.

Artikel 2. Subsidievaststelling voor bgz voor basisscholen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit artikel heeft betrekking op basisscholen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs.

 • 2 Deze subsidie bestaat voor het jaar 2000 uit een vast bedrag per school van ƒ 800,- en een bedrag van ƒ 0,49 per formatierekeneenheid en wordt voor 7/12 deel in maart 2000 en voor 5/12 deel in september 2000 betaalbaar gesteld.

 • 3 Het aantal formatierekeneenheden bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld aan de hand van de formatie voor de vervulling van de reguliere taken en de formatie voor speciale doeleinden, zoals bedoeld in artikel 3 en artikel 14 van het Formatiebesluit WPO. De toeslag die wordt toegekend in verband met het hogere verbruik door de schoolleiding en de formatierekeneenheden die worden toegekend in verband met de toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen blijven bij de vaststelling van het aantal formatierekeneenheden, bedoeld in het tweede lid, buiten beschouwing.

 • 4 Voor de vaststelling van het aantal formatierekeneenheden in het derde lid wordt uitgegaan van de formatie die, op basis van het door het bevoegd bezag gevalideerde aantal leerlingen per 1 oktober 1998, voor het schooljaar 1999 – 2000 wordt toegekend. Het bedrag voor bgz wordt naar boven afgerond op hele centen.

Artikel 3. Subsidievaststelling voor bgz voor speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit artikel heeft betrekking op speciale scholen voor basisonderwijs, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs.

 • 2 Deze subsidie bestaat voor het jaar 2000 uit een vast bedrag per school van ƒ 800,- en een bedrag van ƒ 0,49 per formatierekeneenheid en wordt voor 7/12 deel in maart 2000 en voor 5/12 deel in september 2000 betaalbaar gesteld.

 • 3 Het aantal formatierekeneenheden bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld aan de hand van het door het bevoegd gezag gevalideerde aantal leerlingen per 1 oktober 1998 vermenigvuldigd met 22,6 fre. De uitkomst hiervan wordt rekenkundig afgerond op een geheel aantal fre en vermeerderd met de formatie in fre's voor bestrijding van onderwijsachterstanden, zoals bedoeld in artikel 16d van het formatiebesluit WPO die, op basis van het door het bevoegd gezag gevalideerde aantal leerlingen op 1 oktober 1998, voor het schooljaar 1999 - 2000 is toegekend. De toeslag die wordt toegekend in verband met het hogere verbruik door de schoolleiding en de formatierekeneenheden die worden toegekend in verband met de toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen blijven bij de vaststelling van het aantal formatierekeneenheden, bedoeld in het tweede lid, buiten beschouwing.

 • 4 Het bedrag voor bgz wordt naar boven afgerond op hele centen.

Artikel 4. Subsidievaststelling voor bgz voor scholen en afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, scholen en afdelingen voor speciaal voortgezet onderwijs, instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs waarop het declaratiestelsel van toepassing is

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit artikel heeft betrekking op scholen en afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, voor speciaal voortgezet onderwijs, instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs waarop het declaratiestelsel van toepassing is.

 • 2 Deze subsidie bestaat voor het jaar 2000 voor scholen en instellingen uit een vast bedrag per school van f 800,- en een bedrag van f 0,56 per formatierekeneenheid en voor afdelingen uit een bedrag van f 0,56 per formatierekeneenheid en wordt voor 7/12 deel in maart 2000 en voor 5/12 deel in september 2000 betaalbaar gesteld.

 • 3 Het aantal formatierekeneenheden bedoeld in het tweede lid wordt bepaald aan de hand van:

  • a. voor scholen en afdelingen:

   • -

    de in formatierekeneenheden uitgedrukte formatie voor de vervulling van reguliere taken, bedoeld in artikel 3 van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 14 van het Formatiebesluit WVO, voor zover het betreft de formatie voor onderwijsgevend personeel en schoolleiding. De extra formatierekeneenheden die worden toegekend in verband met het hogere verbruik door de schoolleiding, bedoeld in artikel 16, derde, vierde en vijfde lid, van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 25, derde en vierde lid, van het Formatiebesluit WVO en de formatierekeneenheden die worden toegekend in verband met de toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, bedoeld in artikel 20c van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 31 van het Formatiebesluit WVO, worden niet meegerekend.

   • -

    de in formatierekeneenheden uitgedrukte formatie speciale doeleinden, bedoeld in artikel 21, van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 32 van het Formatiebesluit WVO en

   • -

    de in formatierekeneenheden uitgedrukte formatie onderwijsondersteunend personeel voor de vervulling van reguliere taken, bedoeld in artikel 3, van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 14 van het Formatiebesluit WVO. De formatierekeneenheden die worden toegekend in verband met de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen, artikel 20c, van het Formatiebesluit WEC, respectievelijk artikel 31 van het Formatiebesluit WVO, worden niet meegerekend.

  • b. voor instellingen:

   • -

    de formatierekeneenheden berekend aan de hand van artikel 26a van het Formatiebesluit WEC vermeerderd met de op grond van artikel 117, vijfde lid, van de WEC toegekende formatierekeneenheden.

 • 4 Voor de vaststelling van het aantal formatierekeneenheden in het derde lid wordt uitgegaan van de formatie die, op basis van het door het bevoegd gezag gevalideerde aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 1998, dan wel op teldatum 16 januari 1999, voor het schooljaar 1999 - 2000 wordt toegekend. Het bedrag voor bgz wordt naar boven afgerond op hele centen.

Artikel 5. Subsidievoorwaarde

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidie wordt aan de school toegekend onder de voorwaarde dat voor de in het geding zijnde periode een aan de voorwaarden voldoend bgz-contract is afgesloten.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg voor het primair onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs gedurende de periode januari 2000 tot en met december 2000’.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina