Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva 1997)

Geldend van 29-12-2000 t/m heden

Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva 1997)

De Staatssecretaris van Justitie,

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva 1997).]

Artikel II

  • 1 Artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Rva 1997 is van toepassing op de vreemdeling ten aanzien van wie na de datum van inwerkingtreding van dit besluit:

    • a. een niet inwilligende beslissing op de asielaanvraag is genomen, of

    • b. een negatieve beslissing op het ingediende bezwaar tegen de niet inwilligende beschikking op de asielaanvraag is genomen, of

    • c. de vergunning tot verblijf, daaronder begrepen de voorwaardelijke vergunning tot verblijf, is ingetrokken of niet is verlengd, of de toelating als vluchteling is ingetrokken.

  • 2 Artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Rva 1997 is eveneens van toepassing op de vreemdeling die een tweede of volgende asielaanvraag indient: vanaf het moment van indiening van de tweede of volgende asielaanvraag met dien verstande dat artikel 8, derde lid, van de Rva 1997, uitsluitend met betrekking tot deze aanvraag, buiten toepassing blijft. De opvang eindigt op grond van het artikel 8, eerste lid, onderdeel c, na ommekomst van de finale vertrektermijn van 28 dagen nadat op deze tweede of volgende asielaanvraag niet inwilligend is beschikt en deze beschikking onherroepelijk is geworden danwel nadat de vreemdeling vanwege het niet inwilligen van deze tweede of volgende asielaanvraag rechtmatig verwijderbaar is geworden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

M.J. Cohen

Terug naar begin van de pagina