Wijziging Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998 en vaststelling kredietplafond MPO 2000

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 10-06-2005

Wijziging Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998 en vaststelling kredietplafond MPO 2000

De Minister van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en artikel 6 van de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998.]

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2000 verlenen van subsidies in de vorm van krediet op grond van de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998 bedraagt f 3.000.000,00.

  • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 11 van de Kredietregeling milieugerichte productontwikkeling 1998.

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina