Regeling vaststelling bedrag nascholing voortgezet onderwijs 2000-2001

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-2000 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling bedrag nascholing voortgezet onderwijs 2000-2001

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 85b van de Wet op het voortgezet onderwijs juncto de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs,

 • artikel II, derde en vierde lid, IV, tweede lid, V, derde lid, VIII, vierde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 1998, 337);

Besluit:

Artikel 1. Bedrag voor nascholing

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bedrag voor nascholing van het personeel van:

  • a. een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs als bedoeld in deel I van de Wet op het voortgezet onderwijs;

  • b. een school voor leerwegondersteunend onderwijs dan wel praktijkonderwijs als bedoeld in artikel II van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 1998, 337);

  • c. een afdeling leerwegondersteunend onderwijs als bedoeld in de artikelen II en IV van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 1998, 337);

  • d. een school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel V, eerste lid, of artikel VIII, eerste of tweede lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 1998, 337) waarvan de bekostiging ingevolge artikel 21 van de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs geschiedt op grond van deel I van de Wet op het voortgezet onderwijs;

  • e. een afdeling praktijkonderwijs als bedoeld in de artikelen II, V en VIII van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 1998, 337), is, met inachtneming van het tweede lid, voor het schooljaar 2000-2001 f1.020,- per formatieplaats, en wordt in twee termijnen beschikbaar gesteld.

 • 2 Bij de berekening van de vergoeding wordt in aanmerking genomen:

  • a. het aantal formatieplaatsen bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Formatiebesluit W.V.O., wat betreft de personeelscategorie leraren;

  • b. het aantal formatieplaatsen leraren ingevolge artikel 4 van de Regeling personele vergoeding culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO;

  • c. het aantal formatieplaatsen leraren voor het schooljaar 1999-2000 ingevolge de Regeling onderwijs eigen taal WVO.

   Wat betreft de scholen en afdelingen bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met e, vindt de berekening tevens plaats met toepassing van de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2000.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedrag nascholing voortgezet onderwijs 2000-2001.

De

staatssecretaris

vanonderwijs, cultuur en etenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina