Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen)

Geldend van 01-03-2000 t/m heden

Wet van 2 december 1999 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen wenselijk is om in de wet expliciet aan te geven dat de personeelsformatie die basisscholen ontvangen afzonderlijk wordt berekend en toegekend voor de onder- en bovenbouw;

dat daartoe de Wet op het primair onderwijs dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

De in deze wet opgenomen wijzigingen zijn voor wat betreft de vaststelling van de formatie voor de eerste maal van toepassing op het schooljaar 2000–2001. Voor wat betreft de vaststelling van de vergoedingen voor de materiële instandhouding zijn de wijzigingen voor de eerste maal van toepassing op het kalenderjaar 2001.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 december 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Uitgegeven de zestiende december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina