Regeling aanvullende vergoeding vernieuwingen AOC’s en categoriaal vbo-groen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 05-12-1999 t/m 23-01-2004

Regeling aanvullende vergoeding vernieuwingen AOC’s en categoriaal vbo-groen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 12.3. 48, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school heeft ten behoeve van het voorbereidend beroepsonderwijs aanspraak op een aanvullende vergoeding van f 98,- per leerling in het schooljaar 1999-2000 en van f 131,- per leerling in het schooljaar 2000-2001. De vergoeding wordt aangewend ten behoeve van de onderwijskundige vernieuwingen in het kader van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs.

 • 2 Bij de vaststelling van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, worden de leerlingen in aanmerking genomen, die op 1 oktober 1998 op de school zijn ingeschreven, met dien verstande dat:

  • a. voor zover het voorbereidend beroepsonderwijs betreft, slechts meetellen de leerlingen in de leerjaren 3 en 4;

  • b. voor zover het leerwegondersteunend onderwijs betreft, alle leerlingen meetellen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister zendt het bevoegd gezag van de school in december 1999 een beschikking omtrent de vaststelling van de vergoeding bedoeld in artikel 2. Voor de vaststelling van de vergoeding behoeft het bevoegd gezag van de school geen aanvraag in te dienen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde vergoeding voor het schooljaar 1999-2000 wordt in twee termijnen verstrekt:

  • a. in december 1999 22% van de vergoeding;

  • b. in januari 2000 78% van de vergoeding.

 • 2 De in artikel 2 bedoelde vergoeding voor het schooljaar 2000-2001 wordt in twee termijnen verstrekt:

  • a. in oktober 2000 42% van de vergoeding;

  • b. in januari 2001 58% van de vergoeding.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende vergoeding vernieuwingen AOC’s en categoriaal vbo-groen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 december 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina