Regeling aanvullende vergoeding participatie samenwerkingsverbanden vbo-vso voor AOC’s

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 05-12-1999 t/m 23-01-2004

Regeling aanvullende vergoeding participatie samenwerkingsverbanden vbo-vso voor AOC’s

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 12.3.48, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. Agrarisch Opleidingscentrum (AOC):

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs in de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in artikel 10c, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

c. vso:

voorbereidend speciaal onderwijs;

d. tellocatie:

aantal locaties van het AOC dat op 1 oktober 1998 bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stond geregistreerd, verminderd met één.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Met inachtneming van de volgende bepalingen kent de minister een aanvullende vergoeding toe aan het bevoegd gezag van een AOC. Deze vergoeding wordt aangewend voor de participatie in de samenwerkingsverbanden tussen voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend speciaal onderwijs (vbo-vso).

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

De aanvullende vergoeding bedraagt per tellocatie f 7.000,-.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De minister zendt aan het bevoegd gezag van de school een beschikking omtrent de vaststelling van de vergoeding in de maand december 1999.

  • 2 Voor de vaststelling van de vergoeding behoeft het bevoegd gezag geen aanvraag in te dienen.

  • 3 Van het bedrag dat wordt toegekend, wordt in 1999 37,2% betaald, en in 2000 62,8%. De betaling voor 1999 vindt plaats in december 1999, de betaling voor 2000 in maart van dat jaar.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling zal worden aangehaald als: Regeling aanvullende vergoeding participatie samenwerkingsverbanden vbo-vso voor AOC’ s.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 december 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina