Regeling vergoeding exploitatiekosten voor AOC’s en categoriaal vbo-groen 1999

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 05-12-1999 t/m 23-01-2004

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor AOC’s en categoriaal vbo-groen 1999

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. school:

door ’s Rijks kas bekostigde school waar voorbereidend beroepsonderwijs wordt gegeven als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het voortgezet onderwijs, met uitsluitend een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving, alsmede een Agrarisch Opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs in de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving, bedoeld in artikel 10c, onderdeel d, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister kent aan een school ten behoeve van het daarin verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs en individueel voorbereidend beroepsonderwijs een eenmalige vergoeding toe voor het vernieuwen van leermiddelen en inventaris in verband met de invoering van vernieuwde examenprogramma’s in het kader van het voorbereidend beroepsonderwijs.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De vergoeding, bedoeld in artikel 2, bedraagt f 330,- per leerling in de leerjaren 3 en 4 van zowel het voorbereidend onderwijs als het individueel voorbereidend beroepsonderwijs.

  • 2 Bij de vaststelling van de vergoeding wordt het aantal leerlingen in aanmerking genomen dat op 1 oktober 1997 ingeschreven stond bij een school.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De minister zendt aan het bevoegd gezag van de school een beschikking omtrent de vaststelling van de vergoeding in de maand december van 1999, en verstrekt de vergoeding in december van 1999.

  • 2 Voor de vaststelling van de vergoeding behoeft het bevoegd gezag van de school geen aanvraag in te dienen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding exploitatiekosten voor AOC’s en categoriaal vbo-groen 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 december 1999

De

Minister

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina