Besluit Reglement radarpatenten

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-03-2008

Besluit van 1 december 1999, houdende het van toepassing zijn van het reglement betreffende het verlenen van radarpatenten (Besluit Reglement radarpatenten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 augustus 1999, nr. DGG/J-99005385, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1955, 161, en 1964, 83), de resoluties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart van 26 november 1998 (protocol 1998-II-28) en 20 mei 1999 (protocol 1999-II-18 en19), artikel 4, eerste lid, onder a, en derde lid, en artikel 14a van de Scheepvaartverkeerswet;

De Raad van State gehoord (advies van 5 november 1999, nr. W09.99.0465/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 november 1999, nr. DGG/J-99/008798, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2008]

  • 1 Van toepassing in Nederland is het reglement betreffende het verlenen van radarpatenten, met de daarbij behorende bijlagen, dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit en dat wordt aangehaald als: Reglement radarpatenten.

  • 2 Artikel 1.02, eerste lid, van het Reglement radarpatenten is uitsluitend van toepassing op de Rijn in Nederland, met inbegrip van de Waal en de Lek.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2008]

Bij ministeriële regeling worden de bevoegde autoriteiten, bedoeld in het Reglement radarpatenten, aangewezen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2008]

Bij ministeriële regeling kunnen richtlijnen worden vastgesteld voor de bevoegde autoriteiten, overeenkomstig de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart aangenomen resoluties, waarbij, zo nodig in afwijking van artikel 1.03 van het Reglement radarpatenten, voor wat betreft het toepassingsbereik van deze richtlijnen onderscheid kan worden gemaakt tussen de Rijn, met inbegrip van de Waal en de Lek, en de overige scheepvaartwegen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2008]

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden vastgesteld ter nadere uitvoering van de procedure voor het examen, bedoeld in hoofdstuk 3 van het Reglement radarpatenten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2008]

Bij ministeriële regeling kunnen andere radardiploma's als gelijkwaardig aan het radarpatent, bedoeld in het Reglement radarpatenten, worden erkend, waarbij de erkenning beperkt kan worden tot nader te bepalen scheepvaartwegen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2008]

Het besluit van 29 december 1965, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van het Reglement betreffende het verlenen van diploma's voor het voeren van een vaartuig met behulp van radar op de Rijn (Stb. 660), wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Reglement radarpatenten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 december 1999

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de eenentwintigste december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina