Subsidieregeling kosten invoering euro in het primair en speciaal voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 11-12-1999 t/m 30-12-2004

Subsidieregeling kosten invoering euro in het primair en speciaal voortgezet onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen

Gelet op de artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Overwegende dat het wenselijk is aan scholen voor het primair en speciaal voortgezet onderwijs een subsidie te verstrekken als bijdrage in de kosten die gemaakt moeten worden ter voorbereiding op de invoering van de euro.

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt onder school verstaan:

  • a. een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, bekostigd uit de openbare kas op basis van de Wet op het primair onderwijs,

  • b. een school of instelling voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, bekostigd uit de openbare kas op basis van de Wet op de expertisecentra,

  • c. een school voor speciaal voortgezet onderwijs, bekostigd uit de openbare kas op basis van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

Het doel van de regeling is het verlenen van een subsidie in de jaren 2000 en 2001 als eenmalige bijdrage in de kosten die een school moet maken ter voorbereiding op de invoering van de euro per 1 januari 2002.

Artikel 3. Subsidie verlening

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De subsidie is bedoeld als een eenmalige bijdrage in het eurobestendig maken van geautomatiseerde informatiesystemen en materialen.

  • 2 De subsidie bedraagt voor de in artikel 1 bedoelde scholen f 1.735,- per jaar.

  • 3 De subsidie wordt verleend voor de jaren 2000 en 2001 en als voorschot uitgekeerd in de maanden maart 2000 en maart 2001.

Artikel 4. Toekenningscriteria

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De subsidie wordt als bestemmingsbedrag aan de school verleend.

  • 2 De subsidie wordt verleend aan de school waar leerlingen ingeschreven staan op de teldatum 1 oktober 1999, respectievelijk 1 oktober 2000.

Artikel 5. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Voor zover de subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt zij verleend onder de voorwaarde dat door de begrotingswetgever voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

  • 2 Indien bij de vaststelling van de begroting onvoldoende gelden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van reeds verleende subsidie, wordt de verleende subsidie naar evenredigheid verlaagd.

Artikel 6. Subsidie vaststelling

[Vervallen per 31-12-2004]

De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld binnen 6 maanden na goedkeuring van de begroting waarvan zij ten laste komt.

Artikel 7. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OcenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling kosten invoering euro in het primair en speciaal voortgezet onderwijs’.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina