Aanwijzing inzake inkoopkorting zorginstellingen vanaf 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geldend van 03-12-1999 t/m heden

Aanwijzing inzake inkoopkorting zorginstellingen vanaf 2000

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 26 oktober 1999, kenmerk Ho/at/A/99/133), vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 1999;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 11 november 1999, kenmerk Z/P-2015490);

Besluiten:

Artikel 1

Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van instellingen, die in artikel 1, onderdeel A, onder 1 (ziekenhuizen), 2 (academische ziekenhuizen), 10 (psychiatrische ziekenhuizen), 12 (verpleeghuizen), 13 (zwakzinnigeninrichtingen), 14 (instellingen voor zintuiglijk gehandicapten), 15 (Het Dorp), 23 (regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg), 28 (regionale instellingen voor beschermd wonen), onderdeel C, onder 1 (dagverblijven voor gehandicapten), 2 (gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten), 4 (instellingen voor zover de werkzaamheden daarvan zijn gericht op sociaal-pedagogische zorg), van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen de beleidsregels materiële kosten vast met inachtneming van de hierna vermelde neerwaartse bijstellingen voor de onderscheiden sectoren.

Ten opzichte van 1999 zijn de mutaties als volgt (mln gld):

 

2000

2001

2002

Ziekenhuizen met uitzondering van de PAAZ’en

41,6

82,5

123,4

Academische ziekenhuizen

10,2

21,2

32,1

Verpleeghuizen met uitzondering van voor-

15,0

30,1

45,1

zieningencentra voor lichamelijk gehandicapten

     
       

Gehandicapten sector

10,8

21,5

32,3

– zwakzinnigeninrichtingen

bedragen

worden

naar

– instellingen voor zintuiglijk gehandicapten

rato van

de omvang

van de

 

materiële

kosten

verdeeld

– verpleeghuizen voor zover het betreft voor-

     

zieningencentra voor lichamelijk gehandicapten

     

– Het Dorp

     

– dagverblijven voor gehandicapten

     

– gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten

     

– instellingen voor zover de werkzaamheden daar-

van gericht zijn op sociaal-pedagogische zorg

     
       

Geestelijke gezondheidszorg

6,7

13,4

20,1

– psychiatrische ziekenhuizen

bedragen

worden

naar

– regionale instellingen voor beschermd wonen

rato van

de omvang

van de

– regionale instellingen voor ambulante

geestelijke gezondheidszorg

materiële

kosten

verdeeld

– ziekenhuizen voor zover het betreft de PAAZ’en

     

Artikel 2

In de bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorristma-Lebbink

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina