Aanwijzing inzake korting 2000 op de aanvaardbare kosten van de algemene ziekenhuizen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geldend van 03-12-1999 t/m heden

Aanwijzing inzake korting 2000 op de aanvaardbare kosten van de algemene ziekenhuizen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 26 oktober 1999, kenmerk Ho/at/A/99/133), vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 1999;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 11 november 1999, kenmerk Z/P-2015490),

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor de prestaties van instellingen, die in artikel 1, onderdeel A, onder 1 (ziekenhuizen), van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen, en voor zover het organen betreft waarop FB-beleidsregels van toepassing zijn de beleidsregels vast, zodanig dat op de aanvaardbare kosten exclusief het PAAZ-gedeelte vanaf 1 januari 2000 ten opzichte van de aanvaardbare kosten, zoals die zijn of zullen worden goedgekeurd of vastgesteld per 31 december 1999 een verlaging wordt gerealiseerd van incidenteel in totaal f 46,7 miljoen.

  • 2 Met inachtneming van het eerste lid kan het Cotg de beleidsregels zodanig vorm geven dat deze in het bijzonder betrekking hebben op instellingen waar gedurende een of enkele jaren de gerealiseerde productie is achtergebleven bij de productie-afspraken.

Artikel 2

In de in het eerste artikel bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina