Wijzigingsbesluit Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden, [...] arbeidsgehandicapten bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie)

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 08-03-2007

Besluit van 25 november 1999, houdende afschaffing van de verplichte inkoop door gemeenten en de verplichte inkoop door het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor arbeidsgehandicapten bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en de daarmee verband houdende wijziging van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 1999, nr. AM/RAW/99/58330;

Gelet op de artikelen 132 en 137a van de Algemene bijstandswet, 54 en 59a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de artikelen 54 en 59a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 14, derde lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden;

De Raad van State gehoord, advies van 15 oktober 1999, No. W12.99.0498/IV;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 1999, Directie Arbeidsmarkt, Nr. AM/RAW/99/65489;

Hebben goedgevonden en verstaan:

artikel i

[Vervallen per 09-03-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel II

[Vervallen per 09-03-2007]

Voor uitkeringen van het Rijk door gemeenten, over tijdvakken tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft het Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten en de krachtens dit besluit gestelde regels, zoals dit besluit respectievelijk die regels luidde tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 09-03-2007]

Het Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten wordt ingetrokken.

Artikel IV

[Vervallen per 09-03-2007]

Het Besluit tijdelijk verplichte inkoop dienstverlening arbeidsgehandicapten Lisv-Arbeidsvoorziening wordt ingetrokken.

Artikel VI

[Vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 november 1999

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K. G. de Vries

Uitgegeven eenentwintigste december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina