Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (invoering van een verleggingsregeling voor (beleggings)goud)

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Besluit van 25 november 1999, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een verleggingsregeling voor (beleggings)goud

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 21 oktober 1999, nr. WV1999/02043 M, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op de artikelen 10 en 12, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 329);

De Raad van State gehoord (advies van 4 november 1999, nr. W06.99.0527/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 november 1999, nr. WV99/2124 U, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000, met dien verstande dat het in ARTIKEL I, onderdeel C, opgenomen artikel 24ba, eerste lid, onderdelen b en c, eerst toepassing vindt met betrekking tot leveringen die plaatsvinden op of na 1 januari 2000.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 november 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de negende december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina