Regeling Wet werk en inkomen kunstenaars

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2011

Regeling Wet inkomensvoorziening kunstenaars

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg;

Gelet op artikel 4, aanhef en onder c, van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars en de artikelen 4:81, 10:3, 10:5 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Als vergelijkbare opleidingen als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars worden aangewezen de opleidingen verzorgd door de volgende instellingen:

 • a. het Maurits Binger Instituut te Amsterdam;

 • b. het Nederlandse Instituut voor Animatiefilm te Tilburg;

 • c. het Berlage Instituut te Amsterdam;

 • d. DasArts te Amsterdam;

 • e. Opera Studio Nederland te Amsterdam;

 • f. de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam;

 • g. de Ateliers te Amsterdam;

 • h. het Europees Keramisch Werkcentrum te ’s Hertogenbosch; en

 • i. de Jan van Eyck Academie te Maastricht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Uitsluitend op verzoek van de adviserende instelling, bedoeld in artikel 35, van de Wet werk en inkomen kunstenaars, kan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap buitenlandse opleidingen aanwijzen als vergelijkbare opleidingen als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder c, van de Wet werk en inkomen kunstenaars.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleent aan de algemeen directeur van de stichting Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek, mandaat om besluiten als bedoeld in artikel 2 te nemen.

 • 2 Het is de in het eerste lid genoemde algemeen directeur toegestaan terzake van de in artikel 2 bedoelde besluiten ondermandaat te verlenen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Wet werk en inkomen kunstenaars.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina