Regeling modellen begroting, meerjarenraming en jaarrekening regionale politiekorpsen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 24-10-2007 t/m 31-12-2012

Regeling modellen begroting, meerjarenraming en jaarrekening regionale politiekorpsen

De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie,

Gelet op de artikelen 3, zesde lid, 4, eerste en tweede lid, 8, derde lid, 12, eerste lid, 13, eerste lid en 16, tiende lid, van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen;

Besluiten:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen begroting, meerjarenraming en jaarrekening regionale politiekorpsen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage zullen worden gelegd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.]

Terug naar begin van de pagina