Uitvoeringsregeling Rijkswet administratieve bijstand douane

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Uitvoeringsregeling Rijkswet administratieve bijstand douane

De Staatssecretaris van Financiën;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en de Minister van Financiën van Aruba;

Gelet op artikel 17 van de Rijkswet administratieve bijstand douane;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 In Aruba wordt met betrekking tot de invordering van douanevorderingen als douane-administratie in de zin van artikel 1, onder f, van de rijkswet aangemerkt: het Hoofd van de Dienst Belastingen.

 • 2 In Curaçao wordt met betrekking tot de invordering van douanevorderingen als douane-administratie in de zin van artikel 1, onder f, van de rijkswet aangemerkt: de Douane Curaçao en de Landsontvanger.

 • 3 In Sint Maarten wordt met betrekking tot de invordering van douanevorderingen als douane-administratie in de zin van artikel 1, onder f, van de rijkswet aangemerkt: de Belastingdienst.

Artikel 3

 • 1 In Nederland worden met betrekking tot de omzetbelasting anders dan bij invoer als andere douane-autoriteit in de zin van artikel 3, eerste lid, van de rijkswet mede aangemerkt: de eenheden van de Belastingdienst, bevoegd inzake de heffing, onderscheidenlijk invordering, van deze belasting.

 • 2 In Aruba worden met betrekking tot de belasting op bedrijfsomzetten, anders dan bij invoer, als andere douaneautoriteit in de zin van artikel 3, eerste lid, van de rijkswet, mede aangemerkt:

  • a. de Directeur van de Directie der Belastingen;

  • b. het Hoofd van de Dienst der Belastingen;

 • 3 In Curaçao worden met betrekking tot soortgelijke indirecte belastingen, anders dan bij invoer, als andere douane-autoriteit in de zin van artikel 3, eerste lid, van de rijkswet mede aangemerkt:

  • a. de sector Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën;

  • b. de Inspectie der Belastingen Curaçao;

  • c. de Landsontvanger;

  • d. de Directeur van de Stichting belastingaccountantsbureau.

 • 4 In Sint Maarten worden met betrekking tot de belasting op bedrijfsomzetten en accijnzen, anders dan bij invoer, als andere douaneautoriteit in de zin van artikel 3, eerste lid, van de rijkswet mede aangemerkt:

  • a. het Hoofd afdeling Fiscale Zaken;

  • b. de Directeur van de Belastingdienst.

Artikel 4

Met de invoering van de rijkswet zijn belast:

 • a. in Nederland:

  • de Belastingdienst/Douane;

  • het Douane Informatie Centrum (DIC);

  • de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst (FIOD-ECD of FIOD);

  • de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. in Aruba:

  • 1°. de Directeur van de Directie der Belastingen;

  • 2°. het Hoofd van de Dienst der Belastingen;

 • c. in Curaçao:

  • de Douane Curaçao;

  • de sector Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën;

  • de Landsontvanger;

  • de Stichting belastingaccountantsbureau;

 • d. in Sint Maarten:

  • 1°. de Afdeling Fiscale Zaken;

  • 2°. de Belastingdienst.

Artikel 5

 • 1 Verzoeken om bijstand door de Nederlandse douane-administratie hebben betrekking op in Nederland geldende algemeen verbindende voorschriften betreffende:

  • a. de in-, uit- en doorvoer van goederen, in het bijzonder ter zake van:

   • 1º. douane- en antidumpingrechten, alsmede belastingen en restituties in het kader van het communautaire landbouwbeleid;

   • 2º. omzetbelasting bij invoer en accijnzen bij invoer;

   • 3º. verboden, beperkingen en toezicht inzake het grensoverschrijdende goederenverkeer ter bescherming van financiële, economische (landbouweconomische daaronder begrepen), culturele, veterinaire en fytosanitaire belangen en van de binnenlandse veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid en het milieu;

  • b. omzetbelasting, onderscheidenlijk accijnzen, anders dan bij invoer.

 • 2 Verzoeken om bijstand door de Arubaanse douane-administratie hebben betrekking op in Aruba geldende algemeen verbindende voorschriften betreffende:

  • a. invoerrechten, alsmede heffingen en restituties ter zake van de in-, uit- en doorvoer van goederen (zegelbelasting, kosten van dienstverlening);

  • b. accijnzen bij invoer en anders dan bij invoer;

  • c. verboden, beperkingen en toezicht inzake het grensoverschrijdende goederenverkeer in het belang van de volkshuishouding of van de inwendige of uitwendige veiligheid van Aruba of van de internationale rechtsorde dan wel van een daarop betrekking hebbende internationale afspraak.

 • 3 Verzoeken om bijstand door de Curaçaose douane-administratie hebben betrekking op de in Curaçao geldende algemeen verbindende voorschriften betreffende:

  • a. douanerechten, alsmede heffingen en restituties ter zake van de in-, uit- en doorvoer van goederen;

  • b. omzetbelasting bij invoer en accijnzen bij invoer;

  • c. accijnzen, omzetbelasting, dan wel soortgelijke indirecte belastingen;

  • d. verboden, beperkingen en toezicht inzake het grensoverschrijdende goederenverkeer in het belang van de volkshuishouding of van de inwendige of uitwendige veiligheid van Curaçao of van de internationale rechtsorde dan wel van een daarop betrekking hebbende internationale afspraak.

 • 4 Verzoeken om bijstand door de douane-administratie van Sint Maarten hebben betrekking op in Sint Maarten geldende algemeen verbindende voorschriften betreffende:

  • a. accijnzen, belasting op bedrijfsomzetten, dan wel soortgelijke indirecte belastingen;

  • b. verboden, beperkingen en toezicht inzake het grensoverschrijdende goederenverkeer in het belang van de volkshuishouding of van de inwendige of uitwendige veiligheid van Sint Maarten of van de internationale rechtsorde dan wel van een daarop betrekking hebbende internationale afspraak.

Artikel 6

De in artikel 11 van de rijkswet bedoelde ambtenaren zijn tijdens hun verblijf op het grondgebied van een ander land van het Koninkrijk voorzien van een officiële machtiging waaruit blijkt dat zij optreden namens de verzoekende douane-administratie.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Rijkswet administratieve bijstand douane.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina