Vaststelling hoofdsom omroepbijdrage A en B 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2008

Vaststelling hoofdsom omroepbijdrage A en B 2000

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Overwegende, dat de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex voor de gezinsconsumptie over het kalenderjaar 1998 ten opzichte van het kalenderjaar 1997 met 2% is gestegen;

Gelet op artikel 111, vierde lid, van de Mediawet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

De omroepbijdrage bedraagt f 198,- (honderdachtennegentig gulden) voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en f 57,- (zevenenvijftig gulden) voor de hoofdsom van omroepbijdrage B.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina