Stimuleringsregeling breedtesport

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 04-02-2004 t/m 31-12-2004

Stimuleringsregeling breedtesport

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met de Minister van Grote Steden- en Integratiebeleid;

Gelet op de artikelen 5, 44, eerste lid, en 56 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid,

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. breedtesport:

sportactiviteiten die op lokaal niveau plaatsvinden en die niet beroepsmatig of op topsportniveau worden beoefend;

b. breedtesportproject:

een samenhangend geheel van activiteiten gericht op duurzame versterking van de breedtesport en op versterking van de lokale maatschappelijke en sociale infrastructuur;

c. breedtesportproject:

een samenhangend geheel van activiteiten gericht op duurzame versterking van de breedtesport en op versterking van de lokale maatschappelijke en sociale infrastructuur;

d. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

e. G25:

de gemeenten Almelo, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo en Zwolle;

f. breedtesportondersteuningsproject:

een samenhangend geheel van activiteiten gericht op duurzame versterking van de ondersteuning van gemeenten in een provincie op het gebied van de breedtesport.

§ 2. Uitkering aan gemeenten

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister kan aan een gemeente met meer dan tienduizend inwoners éénmaal een meerjarige uitkering verlenen voor een breedtesportproject van die gemeente of van een aantal gemeenten gezamenlijk.

 • 2 De minister kan aan een gemeente met minder dan tienduizend inwoners éénmaal een meerjarige uitkering verlenen voor een gezamenlijk breedtesportproject van meerdere gemeenten.

 • 3 Een breedtesportprojectplan wordt conform bijlage 1 bij deze regeling ingericht en in tweevoud ingediend.

 • 4 Een breedtesportprojectplan wordt beoordeeld aan de hand van het gestelde in de artikelen 3, 4 en 8 en in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In het breedtesportproject wordt een relatie gelegd met gemeentelijk beleid op andere terreinen dat relevant is voor de uitvoering van het breedtesportproject dan wel waaraan het breedtesportproject een bijdrage kan leveren.

 • 2 Het breedtesportproject is innovatief en verschaft inzichten voor toekomstig breedtesportbeleid.

 • 3 Het breedtesportproject is gericht op duurzame versterking van de breedtesport in de gemeente.

 • 4 Het breedtesportprojectplan wordt in overleg met lokale sportaanbieders en sporters opgesteld en uitgevoerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Bij de beoordeling van de breedtesportprojectplannen wordt rekening gehouden met:

 • a. een evenwichtige spreiding van activiteiten over verschillende vormen van breedtesport;

 • b. een evenwichtige spreiding van activiteiten naar organisatiegraad waarin breedtesport wordt aangeboden;

 • c. een evenwichtige spreiding van breedtesportprojecten over het land, gerelateerd aan het aantal inwoners per provincie;

 • d. een evenwichtige spreiding van breedtesportprojecten naar grootte van gemeenten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Een meerjarige uitkering voor een breedtesportproject bedraagt ten hoogste de helft van de totale kosten van een breedtesportproject, met als maximum het bedrag genoemd in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 2 Een meerjarige uitkering voor een gezamenlijk breedtesportproject bedraagt ten hoogste 55% van de totale kosten van een breedtesportproject, met als maximum de som van de bedragen per gemeente genoemd in bijlage 3 bij deze regeling.

 • 3 Een meerjarige uitkering voor een breedtesportproject wordt ten minste gedurende drie jaar en ten hoogste gedurende zes jaar verleend.

 • 4 De hoogte van de meerjarige uitkering is de laatste twee jaren van een breedtesportproject aflopend. De bijdrage van de gemeente aan een breedtesportproject loopt in dezelfde periode op.

 • 5 In afwijking van het derde lid wordt een meerjarige uitkering voor een breedtesportproject waarvan de subsidiëring aanvangt met ingang van 1 januari 2005, voor niet meer dan vier jaar verleend.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-01-2005]

Activiteiten van een breedtesportproject waarvoor een uitkering is verstrekt, kunnen met toestemming van de minister worden vervangen door andere activiteiten, indien:

 • a. het doel van de activiteit is bereikt, of

 • b. de activiteit onvoldoende succesvol is gebleken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Een aanvraag van een meerjarige uitkering voor een breedtesportproject waarvan de subsidiëring aanvangt met ingang van 1 januari 2005, wordt uiterlijk 1 mei 2004 bij de minister ingediend.

 • 2 Een tot de G25 behorende gemeente die een aanvraag indient voor een breedtesportproject dat na 2000 aanvangt en geen samenvatting heeft opgenomen in het stedelijk ontwikkelingsplan, kan volstaan met het in de aanvraag aangeven van de samenhang met het in het stedelijk ontwikkelingsplan opgenomen beleid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Indien een meerjarige uitkering is verleend, verstrekt de ontvangende gemeente de minister tussentijdse informatie door binnen dertien weken na afloop van ieder projectjaar waarover de uitkering is verleend een verslag in te dienen. Dit verslag geeft inzicht in het verloop van het project, in vergelijking met de voorgenomen activiteiten in het breedtesportprojectplan en geeft financiële informatie over de mate waarin de werkelijke kosten zich verhouden tot de begrote kosten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Bij de verdeling van het beschikbare budget geeft de minister die aanvragen voorrang waarvan de inwilliging gelet op de artikelen 3 en 4 in vergelijking met andere aanvragen naar verwachting van meer belang is voor het beleid en meer zal bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de uitkering.

 • 2 Indien dit, ondanks de toepassing van het eerste lid, voor de verdeling van het beschikbare budget noodzakelijk is, geeft de minister bij de beoordeling van de aanvragen ten behoeve van breedtesportprojecten waarvan de subsidiëring aanvangt met ingang van 1 januari 2005, voorrang aan gezamenlijke breedtesportprojecten als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 3 Indien dit, ondanks de toepassing van het eerste en tweede lid, voor de verdeling van het beschikbare budget noodzakelijk is, geeft de minister bij de beoordeling van de aanvragen voorrang aan projecten die aansluiten bij de volgende beleidsthema’s, waarbij de volgorde van de opsomming het belang van het thema weergeeft:

  • a. de betrokkenheid en de versterking van sportverenigingen waarmee wordt bijgedragen aan het oplossen van de problemen met het kaderbeleid en aan het tegengaan van het tekort aan vrijwilligers in de sport;

  • b. de versterking op lokaal niveau van de sociale cohesie in wijken, de versterking van de samenwerking tussen organisaties op het gebied van school en jeugd alsmede de verbetering van verenigingsondersteuning;

  • c. de bevordering van gezond beweeggedrag;

  • d. de bevordering van deelname door ouderen en mensen met een handicap.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De gemeente kan met toestemming van de minister activiteiten van een breedtesportproject waarvoor een uitkering is verstrekt, uitvoeren buiten de periode waarvoor de uitkering is verstrekt, doch uiterlijk tot een jaar na beëindiging van de uitkering.

 • 2 De toestemming, bedoeld in het eerste lid, wordt voor 1 oktober van het laatste projectjaar gevraagd.

§ 3. Uitkering aan provincies

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 9a

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister kan aan een provincie éénmaal een meerjarige uitkering verlenen voor een breedtesportondersteuningsproject.

 • 2 De aanvraag voor een meerjarige uitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt conform bijlage 4 ingericht en in vijfvoud ingediend.

Artikel 9b

[Vervallen per 01-01-2005]

Een meerjarige uitkering voor een breedtesportondersteuningsproject wordt slechts verstrekt, indien het breedtesportondersteuningsproject:

 • a. is afgestemd op het landelijk beleid ter versterking van de breedtesportimpuls;

 • b. bevordert dat zoveel mogelijk gemeenten in de provincie breedtesportprojecten gaan uitvoeren of blijven uitvoeren;

 • c. ondersteuning biedt aan gemeenten in de provincie bij de opzet en uitvoering van breedtesportprojecten;

 • d. is afgestemd op vraag en aanbod aan ondersteuning van gemeenten in de provincie;

 • e. voorziet in een systematische en duurzame versterking van het provinciale beleid ter ondersteuning van de breedtesport dat is afgestemd op ander voor de breedtesport relevant provinciaal beleid;

 • f. ten minste drie jaar duurt en uiterlijk 1 januari 2005 start.

Artikel 9c

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De meerjarige uitkering voor een breedtesportondersteuningsproject bedraagt ten hoogste de helft van de totale kosten van het project, met als maximum een bedrag van € 113 445, – op jaarbasis. De uitkering wordt verleend voor een periode van ten hoogste zes jaar.

 • 2 Na verlening van de meerjarige uitkering verstrekt de minister in maandelijks gelijke termijnen voorschotten tot ten hoogste € 113 445, – per kalenderjaar.

 • 3 Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 9d

[Vervallen per 01-01-2005]

De minister kan voor het indienen van het verslag, bedoeld in artikel 48 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid, en de verantwoording en de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 50 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid, formulieren voorschrijven.

Artikel 9e

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 oktober 1999 en vervalt met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft ten aanzien van de uitkeringen of voorschotten die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Bijlage 1. behorende bij de Stimuleringsregeling breedtesport, artikel 2, derde lid

[Vervallen per 01-01-2005]

Bijlage 46702.png
Bijlage 46703.png

Bijlage 2. behorende bij de Stimuleringsregeling breedtesport, artikel 5, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2005]

Aantal inwoners per gemeente1

Projectduur in jaren

Maximale totale uitkering per project

Maximale uitkering in een projectjaar2

minder dan 10.000

 

n.v.t.

 
       

10.000 tot 25.000

3

€ 90.756

€ 45.378

 

4

€ 113.445

€ 45.378

 

5

€ 136.134

€ 45.378

 

6

€ 158.823

€ 45.378

       

25.000 tot 50.000

3

€ 181.512

€ 90.756

 

4

€ 226.890

€ 90.756

 

5

€ 272.268

€ 90.756

 

6

€ 317.646

€ 90.756

       

50.000 tot 100.000

3

€ 272.268

€ 136.134

 

4

€ 340.335

€ 136.134

 

5

€ 408.402

€ 136.134

 

6

€ 476.469

€ 136.134

       

100.000 tot 150.000

3

€ 363.024

€ 181.512

 

4

€ 453.780

€ 181.512

 

5

€ 544.536

€ 181.512

 

6

€ 635.292

€ 181.512

       

150.000 tot 200.000

3

€ 453.780

€ 226.890

 

4

€ 567.225

€ 226.890

 

5

€ 680.670

€ 226.890

 

6

€ 794.115

€ 226.890

       

meer dan 200.000

3

€ 680.670

€ 340.335

 

4

€ 850.838

€ 340.335

 

5

€ 1.021.005

€ 340.335

 

6

€ 1.191.173

€ 340.335

Bijlage 3. behorende bij de Stimuleringsregeling breedtesport, artikel 5, tweede lid

[Vervallen per 01-01-2005]

Aantal inwoners per gemeente3

Projectduur in jaren

Maximale totale uitkering per project

Maximale uitkering in een projectjaar4

minder dan 10.000

3

€ 49.916

€ 22.689

 

4

€ 62.395

€ 22.689

 

5

€ 74.874

€ 22.689

 

6

€ 87.353

€ 22.689

       

10.000 tot 25.000

3

€ 99.832

€ 45.378

 

4

€ 124.790

€ 45.378

 

5

€ 149.748

€ 45.378

 

6

€ 174.705

€ 45.378

       

25.000 tot 50.000

3

€ 199.663

€ 90.756

 

4

€ 249.579

€ 90.756

 

5

€ 299.495

€ 90.756

 

6

€ 349.410

€ 90.756

       

50.000 tot 100.000

3

€ 299.495

€ 136.134

 

4

€ 374.369

€ 136.134

 

5

€ 449.242

€ 136.134

 

6

€ 524.116

€ 136.134

       

100.000 tot 150.000

3

€ 399.327

€ 181.512

 

4

€ 499.158

€ 181.512

 

5

€ 598.990

€ 181.512

 

6

€ 698.822

€ 181.512

       

150.000 tot 200.000

3

€ 499.158

€ 226.890

 

4

€ 623.948

€ 226.890

 

5

€ 748.737

€ 226.890

 

6

€ 873.527

€ 226.890

       

meer dan 200.000

3

€ 748.737

€ 340.335

 

4

€ 935.922

€ 340.335

 

5

€ 1.123.106

€ 340.335

 

6

€ 1.310.290

€ 340.335

Bijlage 4. behorende bij de Stimuleringsregeling breedtesport, artikel 9a, tweede lid

[Vervallen per 01-01-2005]

Bijlage 46708.png
Bijlage 46709.png
Bijlage 46710.png
 1. Het inwoneraantal gebaseerd op de meest recente cijfers vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit inwoneraantal geldt gedurende de gehele projectperiode.

  ^ [1]
 2. De maximale uitkering wordt slechts gedurende één projectjaar verleend. In overige projectjaren is de uitkering lager dan de maximale uitkering.

  ^ [2]
 3. Het inwoneraantal gebaseerd op de meest recente cijfers vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit inwoneraantal geldt gedurende de gehele projectperiode.

  ^ [3]
 4. De maximale uitkering wordt slechts gedurende één projectjaar verleend. In overige projectjaren is de uitkering lager dan de maximale uitkering.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina