Regeling formulieren Huurprijzenwet woonruimte

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geldend van 01-07-2003 t/m 31-07-2003

Regeling formulieren Huurprijzenwet woonruimte

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 19, tweede en derde lid, 20, vijfde lid, en 26a, negende lid, van de Huurprijzenwet woonruimte;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2003]

Een verzoek om een uitspraak als bedoeld in artikel 18, eerste lid, of 23 van de Huurprijzenwet woonruimte wordt ingediend op een formulier overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2003]

Een verzoek om een uitspraak als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Huurprijzenwet woonruimte wordt ingediend op een formulier overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2003]

Een verzoek om een advies als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Huurprijzenwet woonruimte of een uitspraak als bedoeld in artikel 11a, eerste lid, of 17, eerste lid, van die wet wordt ingediend op een formulier overeenkomstig bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2003]

Een verzoek om een advies als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Huurprijzenwet woonruimte, een uitspraak als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, 18, achtste lid, of 20, eerste lid, van die wet, of een uitspraak over het al dan niet opgeheven zijn van gebreken of tekortkomingen, als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van die wet, wordt ingediend op een formulier overeenkomstig bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2003]

Een verzoek om een uitspraak als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de Huurprijzenwet woonruimte of een verklaring als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van die wet wordt ingediend, onderscheidenlijk afgelegd, op een formulier overeenkomstig bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2003]

Voor het doen van een voorstel als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Huurprijzenwet woonruimte kan gebruik worden gemaakt van een formulier overeenkomstig bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2003]

Voor het doen van een voorstel tot verhoging van de huurprijs, als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Huurprijzenwet woonruimte, wordt gebruik gemaakt van een formulier overeenkomstig bijlage 6 bij deze regeling, vergezeld van een formulier overeenkomstig bijlage 8 bij deze regeling en van een formulier overeenkomstig bijlage 9 bij deze regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2003]

Voor het doen van een voorstel tot verlaging van de huurprijs, als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Huurprijzenwet woonruimte, wordt gebruik gemaakt van een formulier overeenkomstig bijlage 7 bij deze regeling, vergezeld van een formulier overeenkomstig bijlage 8 bij deze regeling.

Artikel 9

[Vervallen per 01-08-2003]

De Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 31 juli 1979, nr. 0726937, houdende vaststelling van modellen en formulieren e.d. (Stcrt. 185) wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling formulieren Huurprijzenwet woonruimte.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gevestigd in Rijnstraat 8 te ’s-Gravenhage, alsmede bij de in artikel 8 van de Wet op de huurcommissies bedoelde bureaus van de huurcommissies.

’s-Gravenhage, 18 november 1999

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Bijlage 6. behorend bij de artikelen 6 en 7 van de Regeling formulieren Huurprijzenwet woonruimte

[Vervallen per 01-08-2003]

Bijlage 36623.png

Bijlage 9. behorend bij artikel 7 van de Regeling formulieren Huurprijzenwet woonruimte

[Vervallen per 01-08-2003]

Toelichting onderhouds- en huurprijsbeleid

[Vervallen per 01-08-2003]

A. Algemene doelstelling

1. Het totaal aantal in beheer zijnde huurwoningen bedraagt ...

(toelichting: het gaat om woningen die de eigenaar zelf verhuurt dan wel die een derde namens de eigenaar verhuurt)

2. Het gemiddelde huurverhogingspercentage van de woningen in het woningcomplex, waarvan de woning deel uit maakt, bedraagt ...

3. De achtergrond(en) voor de huurverhoging is (zijn):

(kruis hieronder altijd ten minste één hokje aan, geef daaronder een toelichting en sluit zonodig een bijlage voor een uitgebreide toelichting in)

O Gewenst huurprijsniveau in relatie tot de kwaliteit van de verhuurde woningen of van de marktpositie daarvan

O Financiële overwegingen/ kosten ontwikkelingen

O Investeringen

O Afspraken met gemeente/huurdersorganisatie/i.h.k. van de Wet op het overleg huurders verhuurder

Toelichting

...

B. Onderhouds- en verbeteringsbeleid

4. Ik heb het voornemen om de volgende onderhouds- en verbeteractiviteiten voor het komende huurverhogingsjaar, dat loopt van 1 juli ....... tot 1 juli ......., ten aanzien van de woningen van het complex waarvan de woning deel uitmaakt, uit te voeren:

(geef zonodig een toelichting)

O Planmatig onderhoud ...

(toelichting: onder planmatig onderhoud wordt in dit verband verstaan onderhoud dat met andere daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden volgens een vastgesteld tijdschema zal worden uitgevoerd)

O Groot onderhoud ...

(toelichting: onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud dat een verbetering van de bouw- en woontechnische kwaliteit van de woning teweeg brengt en waarvan de kosten op jaarbasis een ondergrens van € 2270,- te boven gaan)

O Woningverbetering ...

(toelichting: onder woningverbetering wordt verstaan een aangebrachte voorziening in de woning die het woongerief vermeerdert)

Toelichting:

...

C. Huurprijs ten opzichte van de kwaliteit

5. Het percentage van de huurprijs van de betreffende woning na huurverhoging ten opzichte van de maximale huurprijsgrens bedraagt als volgt:

Nieuwe huurprijs Maximale huurprijsgrens

€. ... = ... % van €. ...

Terug naar begin van de pagina