Regeling aanpassing nulpuntenboeken

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geldend van 30-11-1999 t/m 31-07-2003

Regeling aanpassing nulpuntenboeken

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 30 van de Wet op de huurcommissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. huurcommissie:

huurcommissie als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de huurcommissies;

b. categorie C:

categorie C van bijlage II, onder 1, bij het Besluit huurprijzen woonruimte;

c. nulpuntenboek:

nulpuntenboek, bedoeld in artikel 6, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2003]

  • 1 Indien in de uitspraak van een huurcommissie wordt vastgesteld dat een woonruimte een of meer ernstige gebreken of tekortkomingen, als bedoeld in categorie C, vertoont, en die gebreken of tekortkomingen ten tijde van het doen van de uitspraak niet als zodanig in categorie C of in het nulpuntenboek zijn opgenomen, stelt de voorzitter van de huurcommissie die de desbetreffende uitspraak heeft gedaan, in de eerstvolgende vergadering van de gezamenlijke leden van de betrokken huurcommissie voor een besluit te nemen tot opneming van de desbetreffende gebreken of tekortkomingen als ernstige gebreken of tekortkomingen, als bedoeld in categorie C, in het nulpuntenboek, waarbij per gebrek of tekortkoming de in de uitspraak redelijk geachte in rekening te brengen huurprijs als de door de huurcommissie ten laagste uit te spreken in rekening te brengen huurprijs wordt aangegeven.

  • 2 De huurcommissie neemt slechts een besluit als bedoeld in het eerste lid, indien in de vergadering, bedoeld in het eerste lid, ten minste tweederde van de leden van de huurcommissie met het voorstel tot het nemen van een zodanig besluit instemt.

  • 3 Indien een besluit als bedoeld in het eerste lid is genomen, vult de secretaris van de betrokken huurcommissie onverwijld het nulpuntenboek dienovereenkomstig aan.

  • 4 Indien de voorzitter van de huurcommissie die een uitspraak als bedoeld in het eerste lid heeft gedaan, tevens voorzitter is van een of meer andere huurcommissies, kan hij het desbetreffende voorstel, in plaats van in de eerstvolgende vergadering van de betrokken huurcommissie, inbrengen in de eerstvolgende vergadering van die huurcommissie met andere huurcommissies waarvan hij voorzitter is. In die vergadering neemt iedere huurcommissie afzonderlijk een besluit over dat voorstel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2003]

  • 1 Indien een huurcommissie een besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, heeft genomen, zendt zij een afschrift daarvan alsmede van de desbetreffende uitspraak naar de overige huurcommissies, uitgezonderd de huurcommissies die in de vergadering waarin het desbetreffende besluit is genomen over het aan dat besluit ten grondslag liggende voorstel hebben beslist.

  • 2 De huurcommissie aan wie een afschrift van een besluit als bedoeld in het eerste lid is gezonden, kan een overeenkomstig besluit nemen. Artikel 2 is met betrekking tot de totstandkoming van een zodanig besluit en de aanpassing van het nulpuntenboek van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 november 1999.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing nulpuntenboeken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 november 1999

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina