Instellingsbeschikking Overleg Plan van Scholen

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 22-01-2014

Instellingsbeschikking Overleg Plan van Scholen

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • voortgezet onderwijs: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het hoger algemeen voortgezet onderwijs, het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, het voorbereidend beroepsonderwijs en het praktijkonderwijs;

 • directie Voortgezet Onderwijs: de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs.

Artikel 2. Instelling Overleg Plan van Scholen

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 2 In het Overleg Plan van Scholen wordt voorts overleg gevoerd over:

  • operationalisering van toetsingskaders met de beoordelingscriteria voor de in het eerste lid genoemde aanvragen,

  • planningstechnische consequenties van herschikkingsoperaties.

Artikel 3. Samenstelling Overleg Plan van Scholen

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Het Overleg Plan van Scholen bestaat uit een vertegenwoordiger van:

  • a. de DUO;

  • b. Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (BPCO);

  • c. Katholieke Bond Voortgezet Onderwijs (KBVO);

  • d. Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS);

  • e. Vereniging van Openbaar en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB).

 • 2 De directie Voortgezet Onderwijs en de directie Wetenschap en Kennisoverdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij nemen deel aan het Overleg Plan van Scholen.

 • 3 Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is toehoorder.

Artikel 4. Voorzitter en Secretariaat

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De vertegenwoordiger van de DUO is voorzitter van het Overleg Plan van Scholen.

 • 2 De DUO draagt zorg voor het ambtelijk secretariaat van het Overleg Plan van Scholen.

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Het Overleg Plan van Scholen wordt in beginsel eenmaal per maand gevoerd.

 • 2 De DUO beslist over de agenda van het Overleg Plan van Scholen. Voorstellen voor de agenda worden ingediend bij het secretariaat van het Overleg Plan van Scholen.

 • 3 Behoudens spoedeisende gevallen worden de stukken ten minste tien werkdagen tevoren toegezonden aan de deelnemers van het Overleg Plan van Scholen.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze beschikking wordt geplaatst in het blad Uitleg van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 april 1999.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze beschikking wordt aangehaald als: Instellingsbeschikking Overleg Plan van Scholen.

Terug naar begin van de pagina