Instellingsbeschikking Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 17-11-2001 t/m 31-12-2009

Instellingsbeschikking Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

1. voortgezet onderwijs:

het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het hoger algemeen voortgezet onderwijs, het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, het voorbereidend beroepsonderwijs en het praktijkonderwijs;

2. directie Voortgezet Onderwijs:

de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

3. Centrale Financiën Instellingen:

het agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat de bekostiging verzorgt van de scholen alsmede instellingen voor onderwijs en onderzoek.

Artikel 2. Instelling Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een overleg tussen de directie Voortgezet Onderwijs en organisaties voor schoolbesturen en schoolmanagement over bestuurlijke aangelegenheden betreffende het voortgezet onderwijs, verder te noemen: het Bestuurlijk Overleg.

 • 2 In het Bestuurlijk Overleg wordt overleg gevoerd met inachtneming van de in het Strategisch Regieoverleg Voortgezet Onderwijs gemaakte kaderstellende afspraken over:

  • a. bekostigingsaspecten,

  • b. beleid met betrekking tot de planning van onderwijsvoorzieningen,

  • c. arbeidsmarktaspecten,

  • d. bekostigingstechnische en schoolorganisatorische aspecten van cao-afspraken en

  • e. informatiebeleid.

Artikel 3. Samenstelling Bestuurlijk Overleg

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit de directeur Voortgezet Onderwijs of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger, tevens voorzitter, en:

  • a. van ieder van de hierna genoemde organisaties voor besturen en management maximaal twee leden:

   • 1. Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (BPCO);

   • 2. Katholieke Bond Voortgezet Onderwijs (KBVO);

   • 3. Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS);

   • 4. Vereniging van Openbaar en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB);

   • 5. Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS);

   • 6. Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LGVS).

  • b. maximaal twee leden op aanwijzing van de hoofddirectie Centrale Financiën Instellingen (CFI);

  • c. indien zij dat op grond van de agenda wenselijk acht, een lid op aanwijzing van de directie Wetenschap en Kennisoverdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

  • d. overige organisaties en deskundigen desgewenst door de directeur Voortgezet Onderwijs uit te nodigen, indien dat voor de behandeling van een onderwerp van belang is.

 • 2 Bij agendering van beleid met betrekking tot de planning van onderwijsvoorzieningen wordt een vertegenwoordiger van het Interprovinciaal Overleg uitgenodigd als toehoorder.

 • 3 De directeur Voortgezet Onderwijs en de organisaties voor besturen en management kunnen zich laten bijstaan door adviseurs.

Artikel 4. Secretariaat

[Vervallen per 01-01-2010]

De directeur Voortgezet Onderwijs draagt zorg voor het secretariaat van het Bestuurlijk Overleg.

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het Bestuurlijk Overleg vergadert ten minste vier maal per jaar.

 • 2 De directeur Voortgezet Onderwijs beslist over de agenda van het Bestuurlijk Overleg. De organisaties voor besturen en management, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, kunnen voorstellen indienen voor de agenda.

 • 3 Het Bestuurlijk Overleg kan de technische voorbereiding van bepaalde onderwerpen opdragen aan uit zijn midden te vormen werkgroepen.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze beschikking wordt geplaatst in het blad Uitleg van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 april 1999.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze beschikking wordt aangehaald als: Instellingsbeschikking Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs.

Terug naar begin van de pagina