Uitvoeringsregeling ex artikel 38 Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2005

Uitvoeringsregeling ex artikel 38 Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 38, derde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Aan de som, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, wordt voor de vaststelling van de omslagbijdrage voor het jaar 2000 ter dekking van het tekort aan vermogen als bedoeld in artikel 38, derde lid, van die wet, een bedrag ad. f 122.500.000,- toegevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.

Terug naar begin van de pagina