Regeling uitvoering artikel 38, derde lid, WTZ voor het jaar 2000

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 27-08-2004

Regeling uitvoering artikel 38, derde lid, WTZ voor het jaar 2000

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 38, derde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Aan de som, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, wordt voor de vaststelling van de omslagbijdrage voor het jaar 2000 ter dekking van het tekort aan vermogen als bedoeld in artikel 38, derde lid, van die wet, een bedrag ad. f 122.500.000,- toegevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina