Instellingsbeschikking commissie invoerings- en uitvoeringsaspecten belastingherziening 2001

Geldend van 01-04-2000 t/m heden

Instellingsbeschikking commissie invoerings- en uitvoeringsaspecten belastingherziening 2001

De Staatssecretaris van Financiën;

Overwegende dat het wenselijk is een commissie voor invoerings- en uitvoeringsaspecten van de belastingherziening 2001 in te stellen,

Besluit:

§ 1. Instelling en taak

Artikel 1

Er is een commissie voor invoerings- en uitvoeringsaspecten van de belastingherziening 2001.

Artikel 2

De commissie heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren over de verschillende aspecten van de invoering en de uitvoering van de belastingherziening 2001.

§ 2. Samenstelling en werkwijze

Artikel 3

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter van de commissie wordt benoemd: mr. J.C. de Waard (plv. DGFZ).

 • 2 Tot lid, tevens voorzitter van de commissie wordt benoemd: mevr. mr. J. Thunnissen-Tonneman (plv. DGBel).

 • 3 Tot lid, tevens secretaris van de commissie wordt benoemd: mr. drs. P.A. Pronk (PFC).

 • 4 Tot lid, tevens secretaris van de commissie wordt benoemd: mevr. mr. I.G. Joppen (WDB).

 • 5 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • Dhr. mr. J.G.S. Warmerdam (MKB-Nederland)

  • Dhr. mr. Chr. Steketee (MKB-Nederland)

  • Dhr. drs. Th.L.C. Huyveneers (VNO-NCW)

  • Dhr. drs. J.S. Weert (VNO-NCW)

  • Mw. mr. J. Kamp (VNO-NCW)

  • Mw. drs. M.E.J. Schuit (FNV)

  • Dhr. mr. T.W. Duijst (CNV)

  • Dhr. drs. P. Kroon (CNV)

  • Dhr. ir. L.S. Rietema (LTO-Nederland)

  • Dhr. drs. G.A.M. van der Grind (LTO-Nederland)

  • Dhr. drs. E.R. Haket (MHP)

  • Dhr. mr. J.R. Borst (EZ)

  • Dhr. dr. G.J.M. de Vries (SZW)

  • Dhr. mr. J.T.H. Duijghuisen (Belastingdienst/Directie Particulieren)

  • Dhr. drs. B.W.A. Bongers (CB)

  • Mw. drs. A.M.A. Bijvoet (FB)

  • Dhr. drs. C.C.H.J. Driessen (FNV)

  • Dhr. dr. R.M.Freudenthal (NOB).

Artikel 4

De commissie zal zo vaak als zij dat nodig acht aanbevelingen aan de Staatssecretaris van Financiën doen.

Artikel 5

Na de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2001 zullen de onderwerpen zich steeds meer lenen voor bespreking in de Commissie-Van Lunteren. De commissie zal daarom haar werkzaamheden medio het jaar 2001 beëindigen.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 6

De leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens bestaande rijksregelingen, voor zover niet uit andere hoofde een vergoeding van deze kosten wordt verleend uit ’s Rijks kas.

Artikel 7

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. Vermeend

Terug naar begin van de pagina