Wijziging Regeling geluidwerende voorzieningen 1997

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 20-11-1999 t/m 23-12-2008

Wijziging Regeling geluidwerende voorzieningen 1997

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie,

handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 26b van de Luchtvaartwet,

Besluiten:

Artikel I

[Vervallen per 24-12-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997.]

Artikel II

[Vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling is niet van toepassing op een aanbod tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen als bedoeld in de artikelen 12, tweede lid, en 15, tweede lid, dat is aanvaard of afgewezen vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling of dat betrekking heeft op een woning opgenomen in een isolatieprogramma als bedoeld in artikel 10, eerste lid, of artikel 13, eerste lid, dat is vastgesteld vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 24-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De

Staatssecretaris

van Defensie,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina