Regeling vaststelling aanvraagperioden 2000 EG-premies ooien, stieren en ossen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 18-11-1999 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling aanvraagperioden 2000 EG-premies ooien, stieren en ossen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als perioden als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies, waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend, worden voor 2000 de volgende perioden vastgesteld:

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling aanvraagperioden 2000 EG-premies ooien, stieren en ossen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 november 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina