Besluit houdende aanwijzing instanties en wijze toezending rapportage 1999

[Regeling vervallen per 10-02-2008.]
Geldend van 02-10-2005 t/m 09-02-2008

Besluit houdende aanwijzing instanties en wijze toezending rapportage 1999

Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999,

op 11 november 1999 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 10-02-2008]

Door het bestuur worden de navolgende instanties aangewezen die worden belast met de controle op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999:

 • -

  Alcontrol Biochem Food, gevestigd te Den Bosch;

 • -

  INDAS, Inspectie en Dienstverlening Agrarische sector B.V.

Artikel 2

[Vervallen per 10-02-2008]

Als toezichthoudende instantie in het kader van de opsporing van tuchtfeiten als bedoeld in artikel 9 van de verordening wordt aangewezen de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten. De Voorzitter kan aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het in de vorige zin bedoelde toezicht dient plaats te vinden.

Artikel 3

[Vervallen per 10-02-2008]

De ondernemer is verplicht de resultaten van de onderzoeken als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid en artikel 4, eerste lid en alle overige onderzoeksresultaten verkregen van leveranciers van pluimvee door te geven aan het Productschap op de in de Bijlage voorgeschreven wijze.

Artikel 4

[Vervallen per 10-02-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit houdende aanwijzing instanties en wijze toezending rapportage 1999".

Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de inwerkingtreding van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage bij het Besluit houdende aanwijzing instanties en wijze toezending rapportage 1999

[Vervallen per 10-02-2008]

Onderdeel 1. : Toezending door de slachterijen

[Vervallen per 10-02-2008]

Allereerst een aantal algemene opmerkingen:

 • Alle gegevens die in onderstaande tabel zijn opgenomen dienen compleet te worden aangeleverd, tenzij via een ontheffingsprocedure andere afspraken zijn gemaakt. Wij verzoeken u dit altijd te vermelden.

 • U dient de gegevens aan te leveren op diskette of via E-mail, bij voorkeur in een Excel’95 bestand. Mocht dit tot problemen leiden, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

 • De gegevens dienen te worden aangeleverd uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de monsters zijn genomen.

 • De diskettes en mailtjes dienen duidelijk voorzien te zijn van de naam van het bedrijf, het EG-nr, de vestigingsplaats, de contactpersooon (+telefoonnummer), de betrokken laboratoria, de periode waarover wordt gerapporteerd en het type monitoringsgegevens waarover wordt gerapporteerd (reguliere-, borstvel- of filetmonitoring).

 • Er worden drie tabellen gevraagd:

  • A. De reguliere monitoringsgegevens die per koppel worden genomen, zien we graag opgenomen in één tabel; één regel per koppel, de verschillende meetmomenten in verschillende kolommen.

  • B. De monitoringsgegevens van het eindprodukt borstvel (Salmonella, één monster per aaneengesloten partij; Campylobacter, één monster per dag) dienen opgenomen te worden in een aparte, tweede tabel.

  • C. De monitoringgegevens van het eindprodukt filet (Salmonella, één monster per dag) dienen opgenomen te worden in een aparte, derde tabel.

  Verderop in deze bijlage wordt per tabel een toelichting gegeven.

 • Alle bestanden dienen voorzien te worden van de correcte kolomtitels. Hier en daar zijn kolommen opgenomen, die niet verplicht zijn om in te vullen. Indien u niet deze kolommen niet kunt of wilt aanleveren, dient u de cellen te vullen met een nul. De kolom wel handhaven.

 • Alle cellen worden gevuld. Indien een uitslag, nummer enz. niet bekend is, dan een nul invullen .

 • Geen extra kolommen of rijen toevoegen.

 • In verband met het converteren van bestanden uit database-programmatuur anders dan Excel, verzoeken we u geen ‘overbodige’ komma’s, tabs, spaties e.d. op te nemen.

Tabel A: Reguliere koppelmonitoring

Kolomletter

Toelichting per kolom

A: EG-nummer slachterij

Slachterijen in het buitenland moeten de ISO-landcode vóór het erkenningsnummer zetten.

ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

B: Slachtdatum

Notatie datum: dd-mm-jj

Alle rijen voorzien van een datum, geen cellen leeg laten.

C: PPE-registratienummer vleeskuikenhouder

Alle vleeskuikenhouders hebben een PPE-registratienummer. Als het nummer niet bekend is kan het worden opgevraagd bij de Sectorafdeling Pluimveevlees (030-6967205).

Buitenlandse vleeskuikenhouders vullen hier naam en adres in, de slachterij zet de gegevens van de buitenlandse bedrijven vervolgens om in ISO- landcode + relatienummer zoals bij de slachterij in gebruik is. ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

D: Nummer stal

Nummering zoals dit bij de vleeskuikenhouder wordt gehanteerd. Voor elke stal dient ronde na ronde een vast nummer te worden gehanteerd.

E: Aantal geslachte dieren

Spreekt voor zich.

F: Uitlaadkoppel of weglaadkoppel

1 uitlaadkoppel

2 weglaadkoppel

Onder ‘uitladen’ wordt verstaan:

‘een stal vleeskuikens in gedeelten en op verschillende tijdstippen afleveren, waarbij een termijn van vier dagen wordt overschreden.

De “ weglaadkoppels” zijn dus: - de laatste levering uit de stal,

- alle andere leveringen uit die stal op die dag en op de drie dagen daarvoor.

G: Resultaat Salmonella- onderzoek blindedarmen

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

H: Typering Salmonella- onderzoek blindedarm

Typering is niet verplicht.

I: Resultaat Campylobacter- onderzoek blindedarmen

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

J: Typering Campylobacter- onderzoek blindedarm

Typering is niet verplicht.

K: Resultaat Salmonella- onderzoek mest

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

L: Typering Salmonella- onderzoek mest

Typering is verplicht.

M: Resultaat Campylobacter onderzoek mest

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

N: Typering Campylobacter onderzoek mest

Typering is niet verplicht.

O: Resultaat Salmonella- onderzoek inlegvellen

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

P: Typering Salmonella- onderzoek inlegvellen

Typering is verplicht.

Q: Resultaat Salmonella- onderzoek dons

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

R: Typering Salmonella- onderzoek dons

Typering is verplicht.

S: Identificatie broederij

Alle broederijen hebben een PPE-registratienummer.

Als het nummer niet bekend is kan het worden opgevraagd bij de Sectorafdeling Pluimveevlees (030-6967205).

Buitenlandse broederijen vullen hier naam en adres in, de slachterij zet de gegevens van de buitenlandse bedrijven vervolgens om in ISO-landcode + relatienummer zoals bij de slachterij in gebruik is.

ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

T: Datum aflevering eendagskuikens

Notatie datum: dd-mm-jj.

Alle rijen voorzien van de juiste datum, geen cellen leeglaten.

U: Indicatie status eendagskuikens

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

V: Voerleverancier

Naam voerleverancier Niet verplicht.

W: Mogelijke bijzonderheden

Vermelden van bijzonderheden rond dit bewuste koppel.

Tabel B: Monitoring eindprodukt borstvel Salmonella: Iedere aaneengesloten partij afkomstig van één pluimveehouder Campylobacter: Eén monster per dag

Kolomletter

Toelichting per kolom

A: EG-nummer slachterij

Slachterijen in het buitenland moeten de ISO-landcode vóór het erkenningsnummer zetten.

ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

B: Slachtdatum

Notatie datum: dd-mm-jj

Alle rijen voorzien van een datum, geen cellen leeg laten.

C: PPE-registratienummer vleeskuikenhouder

Alle vleeskuikenhouders hebben een PPE-registratienummer. Als het nummer niet bekend is kan het worden opgevraagd bij de Sectorafdeling Pluimveevlees (030-6967205).

Buitenlandse vleeskuikenhouders vullen hier naam en adres in, de slachterij zet de gegevens van de buitenlandse bedrijven vervolgens om in ISO- landcode + relatienummer zoals bij de slachterij in gebruik is. ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

D: Partij-identificatiecode

Niet verplicht

E: Resultaat Salmonella- onderzoek eindprodukt borstvel

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

F: Typering Salmonella- onderzoek eindprodukt borstvel

Typering is niet verplicht.

G: Resultaat Campylobacter- onderzoek eindprodukt borstvel

1 vrij/negatief

2 besmet/positief

H: Typering Campylobacter- onderzoek eindprodukt borstvel

Typering is niet verplicht.

I: Mogelijke bijzonderheden

Vermelden van bijzonderheden rond deze bewuste partij

Tabel C: Monitoring eindprodukt filet Eén maal per dag een monster onderzoeken op Salmonella

Kolomletter

Toelichting

A: EG-nummer slachterij

Slachterijen in het buitenland moeten de ISO-landcode vóór het erkenningsnummer zetten.

ISO-landcode: D=Duitsland, B=België, DK=Denemarken

B: Slachtdatum

Notatie datum: dd-mm-jj.

Alle rijen voorzien van de juiste datum, geen cellen leeglaten.

C: Partij-identificatiecode

Niet verplicht

D: Resultaat Salmonella-onderzoek eindprodukt filet

1=vrij/negatief

2= besmet/positief

E: Typering Salmonella-onderzoek eindprodukt filet

Niet verplicht

F: Mogelijke bijzonderheden

Vermelden van bijzonderheden rond deze bewuste partij. Niet verplicht.

Onderdeel 2. : Toezending door de uitsnijderijen

[Vervallen per 10-02-2008]

Allereerst een aantal algemene opmerkingen:

 • Alle gegevens die in onderstaande tabel zijn opgenomen dienen compleet te worden aangeleverd, tenzij via een ontheffingsprocedure andere afspraken zijn gemaakt. Wij verzoeken u dit altijd te vermelden.

 • De gegevens dienen te worden aangeleverd uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de monsters zijn genomen.

 • U dient de gegevens aan te leveren op diskette of via E-mail, bij voorkeur in een Excel’95 bestand. Mocht dit tot problemen leiden, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen.

 • De diskettes en mailtjes dienen duidelijk voorzien te zijn van de naam van het bedrijf, het EG-nr, de vestigingsplaats, de contactpersooon (+telefoonnummer), het betrokken laboratorium en de periode waarover wordt gerapporteerd.

 • Alle bestanden dienen voorzien te worden van de correcte kolomtitels. In de tabel hieronder wordt per kolom een toelichting gegeven. Bepaald kolommen zijn niet verplicht om in te vullen. Indien u deze gegevens niet wilt of kunt verstrekken, dan graag een nul invullen. De kolom wel handhaven.

 • Alle cellen worden gevuld. Indien een uitslag, nummer enz. niet bekend is, dan een nul invullen .

 • Geen extra kolommen of rijen toevoegen.

 • In verband met het converteren van bestanden uit database-programmatuur anders dan Excel, verzoeken we u geen ‘overbodige’ komma’s, tabs, spaties e.d. op te nemen.

Tabel Monitoring eindprodukten

Kolomletter

Toelichting

A: Registratienummer uitsnijderij

 

B: Datum

Notatie datum: dd-mm-jj.

Alle rijen voorzien van de juiste datum, geen cellen leeglaten.

C: Evt. partij-identificatiecode

Niet verplicht

D: Type produkt

Filet, vleugel, poot enz.

E: Resultaat Salmonella-onderzoek eindprodukt

1=vrij/negatief

2= besmet/positief

F: Typering Salmonella-onderzoek

Niet verplicht

G: Mogelijke bijzonderheden

Vermelden van bijzonderheden rond deze bewuste partij. Niet verplicht

Terug naar begin van de pagina