Besluit vaststelling retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999

[Regeling vervallen per 18-06-2006.]
Geldend van 03-01-2004 t/m 17-06-2006

Besluit vaststelling retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999

Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 2 en artikel 4 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999,

op 11 november 1999 vastgesteld het navolgende:

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 18-06-2006]

Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 2 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening:

het aantal uren die de controle in beslag heeft genomen x € 45,-- vermeerderd met een bedrag van € 48,--.

Indien een ondernemer binnen 24 uur voorafgaand aan het afgesproken bezoek van de controlerende of onderzoekende dienst de afspraak afzegt of kenbaar maakt de afspraak niet na te kunnen komen kan aan de ondernemer het standaard voorrijdtarief van € 30,-- in rekening worden gebracht. In dit tarief zijn niet alleen daadwerkelijke kosten van het voorrijden begrepen, maar tevens kosten van administratieve en organisatorische aard die in verband met het geplande bezoek worden gemaakt.

Artikel 2

[Vervallen per 18-06-2006]

Het retributiebedrag, als bedoeld in artikel 4 van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999 is gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit de volgende berekening.

 • 1 (Opfok)grootouderdierbedrijven (per koppel/hok dieren):

  • a. op 4 weken 2 x 30 cloaca (mest)monsters

   Tariefopbouw:

   onderzoek:

   basiskosten + analyse kosten laboratorium

   Tarief:

   onderzoek:

   € 7,26

   + 2 x € 13,16 (ingeval van allebei negatieve uitslag) of

   + 2 x € 38,12 (ingeval van allebei positieve uitslag) of

   + € 13,16 + € 38,12 (ingeval van één negatieve en één positieve uitslag)

  • b. op 16 weken (21 dagen voor overplaatsen) 6 x 25 mestmonsters

   Tariefopbouw:

   onderzoek:

   basiskosten + analyse kosten laboratorium

   Tarief:

   onderzoek:

   € 7,26

   + 6 x € 13,16 (ingeval van alle 6 negatieve uitslagen) of

   + 6 x € 38,12 (ingeval van alle 6 positieve uitslagen) of

   + X x € 13,16 + X x € 38,12 (ingeval van X negatieve en X positieve uitslagen)

  • c. vanaf 20 weken elke 4 weken 6 x 25 mestmonsters

   Tariefopbouw:

   onderzoek:

   basiskosten + analyse kosten laboratorium

   Tarief:

   onderzoek:

   € 7,26

   + 6 x € 13,16 (ingeval van alle 6 negatieve uitslagen) of

   + 6 x € 38,12 (ingeval van alle 6 positieve uitslagen) of

   + X x € 13,16 + X x € 38,12 (ingeval van X negatieve en X positieve uitslagen)

 • 2 (Opfok)vermeerderingsbedrijven (per koppel/hok dieren).

  • a. op 4 weken 2 x 30 cloaca (mest)monsters

   Tariefopbouw:

   onderzoek:

   basiskosten + analyse kosten laboratorium

   Tarief:

   onderzoek:

   € 7,26

   + 2 x € 13,16 (ingeval van allebei negatieve uitslag) of

   + 2 x € 38,12 (ingeval van allebei positieve uitslag) of

   + € 13,16 + € 38,12 (ingeval van één negatieve en één positieve uitslag)

  • b. op 16 weken (21 dagen voor overplaatsen) 6 x 25 mestmonsters + vanaf 20-22 weken elke 9 weken 6 x 25 mestmonsters ingeval van geënt koppel vermeerderingsdieren

   Tariefopbouw:

   onderzoek:

   basiskosten + analyse kosten laboratorium

   Tarief:

   onderzoek:

   € 7,26

   + 6 x € 13,16 (ingeval van alle 6 negatieve uitslagen) of

   + 6 x € 38,12 (ingeval van alle 6 positieve uitslagen) of

   + X x € 13,16 + X x € 38,12 (ingeval van X negatieve en X positieve uitslagen)

  • c. bloedonderzoek op 20-22 weken 1% van de dieren, met een minimum van 30 en een maximum van 60 monsters + daarna elke 9 weken bloedonderzoek 1% van de dieren, met een minimum van 30 en een maximum van 60 monsters, van elke 6 monsters wordt 1 pool gemaakt

   Tariefopbouw:

   onderzoek:

   basiskosten + analyse kosten laboratorium

   Tarief:

   onderzoek:

   € 7,26 + X x € 2,56 (afhankelijk van hoeveelheid gepoolde monsters, minimum van 5 en een maximum van 10)

  • d. Voor vermeerderingsbedrijven met per hok tot en met 4000 dieren worden kosten voor analyse laboratorium en basiskosten in rekening gebracht, als omschreven in onderdeel 2.C.

 • 3 Hygiëne-onderzoeken in de kuikenbroederijen.

  Tariefopbouw:

  monstername:

  kosten voor monstername + kosten voor materiaal

  onderzoek:

  kosten voor analyse laboratorium

  Tarief:

  voor een klein bedrijf,

  € 242,77 (hygiëne-onderzoek speciaal)

  voor een middelgroot bedrijf,

  € 294,96 (idem)

  voor een groot bedrijf ,

  € 358,49 (idem)

  als gedefinieerd in het Hygiënebesluit kuikenbroederijen 1999, bijlage I.

Artikel 3

[Vervallen per 18-06-2006]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit vaststelling retributiebedragen hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999”.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Retributieverordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999.

Voor het bestuur,

ir. R.J. Tazelaar

voorzitter

drs. S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina