Wijzigingsbesluit Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 28-06-2022.
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2014

Besluit van 10 november 1999, houdende wijziging van het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 26 mei 1999, Z/VV-99.1469;

Gelet op artikel 6, zesde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Gezien de brief van de Ziekenfondsraad van 16 augustus 1995, VERZ/33134/95;

De Raad van State gehoord (advies van 6 juli 1999, no. W13.99.0257/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 29 oktober 1999, Z/VV-2003577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Met betrekking tot onderdanen van lidstaten van de Europese Unie die zich voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit in Nederland hebben gevestigd, wordt artikel 3 van het Besluit wachttijd bijzondere ziektekosten [tekstcorrectie :“Besluit wachttijd bijzondere ziektekosten” moet zijn “Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering”.] , zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, toegepast.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 november 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven drieëntwintigste november 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven