Besluit Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid

Geldend van 17-11-1999 t/m heden

Besluit Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. de commissie:

de commissie, genoemd in artikel 2;

c. deskundige:

persoon die de opdracht krijgt tot het schrijven van een essay over een door de commissie bepaald thema dat een relatie heeft met geestelijke volksgezondheid.

Artikel 2

 • 1 Er is een Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid.

 • 2 De commissie heeft tot taak een analyse uit te voeren van de oorzaken die leiden tot een groeiende hulpvraag in de GGZ en aanbevelingen te doen over de wijze waarop zowel door de overheid als maatschappelijke organisaties kan worden bijgedragen aan verbetering van de geestelijke volksgezondheid. De commissie ontwikkelt hiertoe de volgende activiteiten:

  • a. een studie verrichten naar de verschijnselen en factoren die een belemmerende invloed hebben op de geestelijke volksgezondheid in Nederland;

  • b. inzichten en ideeën ontwikkelen die kunnen leiden tot structurele verbeteringen van de geestelijke volksgezondheid en tot een verhoging van de maatschappelijke effecten van de geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsystemen;

  • c. het opdracht geven aan deskundigen tot het schrijven van essays over een aantal thema’s (8 tot 10) die een relatie hebben met geestelijke volksgezondheid. De commissie moet deze thema’s nader vaststellen;

  • d. het organiseren van meerdere besloten en enkele openbare discussiebijeenkomsten over deze thema’s op basis van de essays;

  • e. het organiseren van een openbare slotbijeenkomst begin 2001, ter afsluiting van het werk van de commissie;

  • f. het presenteren van een eindrapport, zoals genoemd in artikel 4, vijfde lid.

Artikel 3

 • 1 Tot lid van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer mr. P. Kuypers, tevens voorzitter;

  • b. de heer dr. G. Hutschemaekers, tevens secretaris;

  • c. mevrouw drs. H. Belliot;

  • d. de heer prof. dr. J.W. Duyvendak;

  • e. de heer prof. drs. J. van Londen;

  • f. de heer prof. dr. P. Schnabel;

  • g. mevrouw mr. A.S.C. Visser;

  • h. de heer prof. dr. M. de Winter.

  Adviseurs:

  • a. waarnemer VWS, de heer D.C. Kaasjager, arts;

  • b. prof.dr. A. van Dantzig.

Artikel 4

 • 1 De commissie stelt binnen twee maanden na installatie haar eigen werkwijze vast in de vorm van een plan van aanpak.

 • 2 Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door het Trimbos-instituut.

 • 3 De commissie schakelt deskundigen in voor het schrijven van essays en kan zich doen bijstaan door andere personen en (onderzoeks-)organisaties voor zover dat voor de vervulling van haar taak noodzakelijk is.

 • 4 De commissie is bevoegd om zich voor het verkrijgen van informatie te wenden tot overheidsdiensten en instellingen en groeperingen buiten de overheid.

 • 5 De commissie brengt begin 2001 een eindrapport uit van haar bevindingen bestaande uit ten minste twee delen. Het ene deel bevat de bundeling van alle essays die zijn geschreven. Het andere deel bevat de analyse en aanbevelingen van de commissie waarbij zij tenminste gebruik maakt van de informatie afkomstig uit de essays en de besloten en open discussiebijeenkomsten.

Artikel 5

Het beheer van de bescheiden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie in het archief van dit ministerie opgeborgen.

Artikel 6

 • 1 Dit Besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit Besluit vervalt twee maanden nadat de commissie begin 2001 haar eindrapport heeft uitgebracht.

Artikel 7

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit Landelijke Commissie Geestelijke Volksgezondheid.

Deze regeling zal (met toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina