Toepassing artikel 7e Wet op de kansspelen

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Toepassing artikel 7e Wet op de kansspelen

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 7e, eerste lid, van de Wet op de kansspelen;

Overwegende dat het consumentenprijsindexcijfer (reeks werknemers laag) per 30 september 1999 meer dan tien procent afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1994;

Gelet op artikel 7e, derde lid, van genoemde wet;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage waarmee het bedrag, genoemd in artikel 7b, vierde lid, van de Wet op de kansspelen, zoals dat laatstelijk werd gewijzigd bij beschikking van 31 oktober 1994, nr. 464796/294, wordt verhoogd, wordt vastgesteld op 10,25%.

De hoogte van het desbetreffende bedrag wordt daarmee vastgesteld op € 10 700 (drie en twintig duizend zeshonderd gulden), een verhoging afgerond op een veelvoud van eenhonderd gulden.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2000 en zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Den Haag, 8 november 1999

De

Staatssecretaris

van Justitie,
namens deze,
de

directeur Bestuurszaken

,

G.B. Raaphorst

Terug naar begin van de pagina