Regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 2000

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 19-11-1999 t/m 27-08-2004

Regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 2000

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 22 april 1999 (ZFR 1999, nummer 818),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 2000 zijn voor de beheerskosten Ziekenfondswet van de ziekenfondsen ten laste van de Algemene Kas, bedoeld in artikel 1q van de Ziekenfondswet, middelen besteedbaar ter grootte van f 890,5 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 2000 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzonder Zorgkosten tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, middelen besteedbaar ter grootte van f 145,5 miljoen.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina