Regeling goedkeuring tariefstelling destructiebedrijven

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 10-11-1999 t/m 23-01-2004

Regeling goedkeuring tariefstelling destructiebedrijven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 21, derde lid, van de Destructiewet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

De door de ondernemers voor het jaar 1999 vastgestelde tarieven worden goedgekeurd.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina