Subsidieregeling arbeidsomstandigheden

[Regeling vervallen per 12-12-2004.]
Geldend van 17-03-2002 t/m 11-12-2004

Subsidieregeling arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies,

Besluit:

Artikel 1. begripsbepalingen

[Vervallen per 12-12-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. de minister:

  de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  b. de nota:

  de nota ’Arboconvenanten nieuwe stijl: beleidsstrategie voor de komende vier jaar (1999-2002)’, Kamerstukken II 1998/99, 26 375, nr. 1;

  c. Wet REA:

  Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

  d. WAO-volume:

  het totale beroep op uitkeringen ingevolge de Wet op de arbeids-ongeschiktheidsverzekering en aanverwante arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Artikel 2. subsidie voor arbeidsomstandighedenbeleid

[Vervallen per 12-12-2004]

De minister kan op aanvraag aan rechtspersonen, met inachtneming van de artikelen 3 en 4, subsidie verstrekken voor activiteiten die passen in het arbeidsomstandighedenbeleid en daarmee bijdragen aan de vermindering van het ziekteverzuim en het WAO-volume.

Artikel 3. subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 12-12-2004]

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten, die een ruim bereik hebben, en:

 • a. gericht zijn op het behoud van werk en de (re)integratie in het arbeidsproces van mensen met een (dreigende) arbeidshandicap of chronische ziekte;

 • b. gericht zijn op verbetering van de sociaal-medische begeleiding, de samenwerking tussen bij preventie en reïntegratie van werknemers betrokken deskundigen en de kennisbevordering over de relatie tussen arbeid en gezondheid;

 • c. gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van de arbodienstverlening; of

 • d. bijdragen aan of voorwaardelijk zijn voor het realiseren van de in de nota beschreven doelstellingen met betrekking tot het afsluiten van convenanten arbeidsomstandigheden en die het niveau van de bedrijfstakken zoals geformuleerd in die nota overstijgen, en waarop de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden niet van toepassing is.

Artikel 4. aanvullende weigeringsgronden

[Vervallen per 12-12-2004]

In aanvulling op artikel 6, tweede lid, van de Algemene Regeling SZW-subsidies:

 • a. kan de subsidieverlening voorts worden geweigerd, voor zover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 44 van de Wet REA subsidie kan verstrekken;

 • b. wordt de subsidieverlening in ieder geval geweigerd voor activiteiten die op grond van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden zijn of kunnen worden gesubsidieerd.

Artikel 5. hoogte subsidiebedrag

[Vervallen per 12-12-2004]

Voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 bedraagt het subsidiebedrag maximaal 100% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van 100% van de kosten zoals die voor de desbetreffende activiteit zijn geraamd in de door de minister goedgekeurde begroting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene Regeling SZW-subsidies.

Artikel 6. indiening subsidieaanvraag

[Vervallen per 12-12-2004]

Een subsidieaanvraag die betrekking heeft op een activiteit waarbij meerdere participanten zijn betrokken, wordt namens de gezamenlijke participanten ingediend door één rechtspersoon. De rechtspersoon die de subsidie aanvraagt wordt aangemerkt als de subsidie-ontvanger.

Artikel 7. aanvullende verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 12-12-2004]

De subsidieontvanger is, in aanvulling op de verplichtingen, bedoeld in paragraaf 3 van de Algemene Regeling SZW-subsidies, verplicht:

 • a. gedurende de looptijd van de gesubsidieerde activiteiten en na afloop daarvan alle medewerking te verlenen aan door of vanwege de minister uit te voeren onderzoek naar de effecten van de activiteiten;

 • b. op verzoek van de minister met hem en met andere ontvangers van een subsidie in het kader van deze regeling overleg te voeren over de gesubsidieerde activiteiten en de onderlinge afstemming daarvan en deze zo nodig bij te stellen.

Artikel 8. subsidieplafond

[Vervallen per 12-12-2004]

 • 1 De minister stelt jaarlijks voor de aanvang van een kalenderjaar een subsidieplafond vast voor subsidieverstrekking voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling is in 1999 ten hoogste 5 miljoen gulden beschikbaar en in 2000 ten hoogste 17,5 miljoen gulden.

Artikel 9. slotbepaling

[Vervallen per 12-12-2004]

 • 1 Deze regeling is niet van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op activiteiten als bedoeld in artikel 3 die zijn ingediend vóór 1 oktober 1999.

 • 2 Aanvragen om subsidies op grond van deze regeling kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 november 2002.

Artikel 10. inwerkingtreding

[Vervallen per 12-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1999.

Artikel 11. citeertitel

[Vervallen per 12-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling arbeidsomstandigheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 november 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina