Besluit gechloreerde paraffines milieubeheer

[Regeling vervallen per 20-12-2013.]
Geldend van 01-06-2008 t/m 19-12-2013

Besluit van 3 november 1999, houdende regels inzake het beperken van het gebruik van kortketenige gechloreerde paraffines (Besluit gechloreerde paraffines WMS)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 juli 1999, nr. MJZ 99192487, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op het besluit van de Commissie van Parijs van juni 1995 (Parcom 95/1) en artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 30 augustus 1999, nr. W08.99.0347/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 oktober 1999, nr. MJZ 1999227423, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 20-12-2013]

In dit besluit wordt onder kortketenige gechloreerde paraffines verstaan: gechloreerde alkanen met een keten van 10 tot en met 13 koolstofatomen.

Artikel 2

[Vervallen per 20-12-2013]

  • 1 Het is verboden kortketenige gechloreerde paraffines toe te passen:

    • a. als weekmaker in verven, coatings of hechtmiddelen;

    • b. als vlamvertrager in rubber, kunststof of textiel.

  • 2 In afwijking van het eerste lid is het tot 31 december 2004 toegestaan kortketenige gechloreerde paraffines toe te passen in hechtmiddelen ten behoeve van het gebruik in waterkeringen of als vlamvertrager in transportbanden uitsluitend bestemd voor gebruik in de mijnbouw.

Artikel 2a

[Vervallen per 20-12-2013]

Het is verboden kortketenige gechloreerde paraffines in Nederland in te voeren, in handelsvoorraden voorhanden te hebben of aan een ander ter beschikking te stellen, tenzij wordt aangetoond dat deze:

  • a. zijn bestemd voor onderzoeks-, ontwikkelings- of analysedoeleinden, of

  • b. worden toegepast als stof of als bestanddeel van andere stoffen of preparaten.

Artikel 3

[Vervallen per 20-12-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gechloreerde paraffines milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 november 1999

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven drieëntwintigste november 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina