Mandaatbesluit NOVEM Regeling groenprojecten

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 28-11-1999 t/m 30-04-2013

Mandaatbesluit NOVEM Regeling groenprojecten

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de instemming van de directeur van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V., d.d. 13 juli 1999, met kenmerk 99/J0158/00300

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

NOVEM: de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

  • 1 Aan de directeur van NOVEM, de manager Duurzaam produceren en de clustermanager Milieu-innovaties en Facilitering voor zover het verband houdt met zijn taak, wordt mandaat verleend tot het afgeven van verklaringen, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling groenprojecten

  • 2 De functionarissen bedoeld in het eerste lid, worden tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de daarin bedoelde besluiten betrekking hebbende stukken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 van deze regeling, luidt de ondertekening:

’de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:’

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit NOVEM Regeling groenprojecten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 oktober 1999

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina