Mandaatbesluit LASER Regeling groenprojecten

[Regeling vervallen per 20-07-2007.]
Geldend van 28-11-1999 t/m 19-07-2007

Mandaatbesluit LASER Regeling groenprojecten

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de instemming van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, d.d. 16 september 1999, met kenmerk GP/TRCLASER/1999

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

LASER: de Dienst Landelijke Service bij Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2007]

  • 1 Aan de Teammanager van LASER wordt mandaat verleend tot het afgeven van verklaringen, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling groenprojecten

  • 2 De functionaris bedoeld in het eerste lid, wordt tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de daarin bedoelde besluiten betrekking hebbende stukken.

Artikel 3

[Vervallen per 20-07-2007]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 van deze regeling, luidt de ondertekening:

’de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:’

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 4

[Vervallen per 20-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 20-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LASER Regeling groenprojecten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 oktober 1999

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina