Regeling loon- en prijsbijstelling exploitatiekostenvergoeding 1999 voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 06-11-1999 t/m 30-12-2004

Regeling loon- en prijsbijstelling exploitatiekostenvergoeding 1999 voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij;

Gelet op artikel 89, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Verhoging van de regelingen die betrekking hebben op het schooljaar 1998 - 1999

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Verhoging bedragen per school zoals eerder vastgesteld in de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo schooljaar 1998-1999

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen per school, genoemd in artikel 2 van de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo schooljaar 1998 - 1999, worden tezamen eenmalig verhoogd met ƒ 400,00 tot een bedrag van ƒ 33.000,00.

Artikel 2. Verhoging vergoeding nevenvestiging met spreidingsnoodzaak zoals eerder vastgesteld in de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo schooljaar 1998-1999

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak, genoemd in artikel 5 van de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo schooljaar 1998 - 1999, wordt eenmalig verhoogd met ƒ 300,00 tot een bedrag van ƒ 20.900,00.

Artikel 3. Verhoging extra vergoeding voor scholen onder de opheffingsnorm zoals eerder vastgesteld in de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo schooljaar 1998 - 1999

[Vervallen per 31-12-2004]

Het extra bedrag voor een school, genoemd in artikel 7 van de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo schooljaar 1998-1999, wordt eenmalig verhoogd met ƒ 100,00 tot een bedrag van ƒ 12.100,00.

Artikel 4. Verhoging bedragen per leerling zoals eerder vastgesteld in de regeling van 26-8-1998, kenmerk VO/FB-1998-24951 (Uitleg "Gele Katern" van 16-9-1998, nr. 20)

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen per leerling, genoemd in de bijlage behorend bij de regeling van 26-8-1998, kenmerk VO/FB-1998-24951 (Uitleg "Gele Katern" van 16-9-1998, nr. 20), worden eenmalig verhoogd met een percentage daarvan. Het percentage is:

  • a. 2,25 % voor de helft van het bedrag van kolom I;

  • b. 1,23 % voor de helft van het bedrag van kolom I en het volledige bedrag van de kolommen II en III.

De verhoogde bedragen zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Paragraaf 2. Verhoging van de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo-lwoo-praktijkonderwijs schooljaar 1999-2000

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 5. Verhoging bedragen per school

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen per school, genoemd in artikel 2 van de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo-lwoo-praktijkonderwijs schooljaar 1999-2000, worden tezamen verhoogd met ƒ 1.000,00 tot een bedrag van ƒ 44.400,00.

Artikel 6. Verhoging bedragen per leerling

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen per leerling in de kolommen I, II en III, genoemd in artikel 3, zesde lid en artikel 4 van de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo-lwoo-praktijkonderwijs schooljaar 1999 - 2000, worden verhoogd met een percentage daarvan. Het percentage is:

  • a. 3,85 % voor de helft van het bedrag van kolom I;

  • b. 2,1 % voor de helft van het bedrag van kolom I en het volledige bedrag van de kolommen II en III.

De verhoogde bedragen zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 7. Verhoging vergoeding nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak, genoemd in artikel 5 van de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo-lwoo-praktijkonderwijs schooljaar 1999 - 2000, wordt verhoogd met ƒ 400,00 tot een bedrag van ƒ 21.000,00.

Artikel 8. Verhoging extra vergoeding voor scholen onder de opheffingsnorm

[Vervallen per 31-12-2004]

Het extra bedrag voor een school, genoemd in artikel 7 van de Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo-lwoo-praktijkonderwijs schooljaar 1999 - 2000, wordt verhoogd met ƒ 300,00 tot een bedrag van ƒ 12.300,00.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9. Afronding van de verhogingen

[Vervallen per 31-12-2004]

De verhogingen, bedoeld in de artikelen 4 en 6, worden afgerond op hele guldens. Indien het bedrag achter de komma 50 cent of meer is wordt het bedrag voor de komma met 1 gulden verhoogd.

Artikel 10. Betaalbaarstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De betaling van de vergoeding op basis van de artikelen 1 tot en met 4 zal plaatsvinden in november 1999.

  • 2 De betaling van de vergoeding op basis van de artikelen 5 tot en met 8 voor de maanden augustus, september en oktober van 1999 zal plaatsvinden in november 1999.

Artikel 11. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin de regeling is geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling loon- en prijsbijstelling exploitatiekostenvergoeding 1999 voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs.

Bijlage 1. Behorend bij de Regeling loon- en prijsbijstelling exploitatiekostenvergoeding 1999 voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

Schoolsoort

Leerjaren

I

II

III (overige

Som van I,II

(schoonmaken)

(instandh.

expl.

en III

gebouwen)

Kosten)

vwo of avo

leerjaren 1 en 2

316

150

363

829

leerjaren 3 t/m 6

277

134

269

680

Scholengemeenschap

leerjaren 1 en 2

343

172

376

891

Vwo/avo/vbo

Vbo

leerjaren 1 en 2

343

172

376

891

leerjaren 3 en 4

van de afdelingen:

verzorging

532

299

1.159

1.990

uiterlijke

532

299

1.159

1.990

verzorging

mode en kleding

532

299

1.159

1.990

administratie

430

189

633

1.252

handel

430

189

633

1.252

verkoop

430

189

633

1.252

bouwtechniek

468

318

994

1.780

mechanische

468

338

1.772

2.578

techniek

elektrotechniek

407

309

1.060

1.776

installatietechniek

407

309

1.060

1.776

motorvoertuigen

468

318

994

1.780

techniek

consumptieve

524

248

937

1.709

techniek

grafische techniek

404

348

1.839

2.591

edelsmeden

407

309

1.293

2.009

landbouw en

290

179

769

1.238

natuurlijke

omgeving

levensmiddelen

290

179

769

1.238

technologie

lvbo

leerjaren 1 en 2

343

220

463

1.026

leerjaren 3 en 4

van de afdelingen

en leerweg:

verzorging

536

367

1.468

2.371

uiterlijke

536

367

1.468

2.371

verzorging

mode en kleding

536

367

1.468

2.371

administratie

435

239

841

1.515

verkoop

435

239

841

1.515

bouwtechniek

472

378

1.227

2.077

mechanische

472

438

1.963

2.873

techniek

consumptieve

526

318

1.171

2.015

techniek

keramiek

526

318

1.171

2.015

algemene

536

367

1.468

2.371

voorbereiding op

maatschappij en

beroep

landbouw en

290

179

769

1.238

natuurlijke

omgeving

levensmiddelen

290

179

769

1.238

technologie

uurwerk maken

alle leerjaren

407

309

1.293

2.009

nautisch onderwijs

alle leerjaren

407

338

1.608

2353

categoriale vbo-

landbouw en

290

152

600

1.042

scholen voor

natuurlijke

landbouw

omgeving

levenmiddelen

290

152

600

1.042

technologie

Bijlage 2. Behorend bij de Regeling loon- en prijsbijstelling exploitatiekostenvergoeding 1999 voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo, lwoo en praktijkonderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

Schoolsoort

Leerjaren

I

II

III (overige

Som van I,II

(schoonmaken)

(instandhouding gebouwen)

exploitatiekosten)

en III

vwo, avo of vbo

1 en 2

328

184

458

970

vwo of avo

3 t/m 6

271

149

344

764

Vbo

3 en 4 van de

afdelingen:

- bouwtechniek

487

341

1.336

2.164

- metaaltechniek

- elektrotechniek

-

voertuigentechniek

-

installatietechniek

- transport en

logistiek

- verzorging

- uiterlijke

verzorging

- mode en commercie

- consumptief

- handel en verkoop

424

211

749

1.384

- administratie

- nautisch

400

388

2.096

2.884

onderwijs, alle

leerjaren

- grafische

techniek

- landbouw en

282

184

843

1.309

natuurlijke

omgeving

Praktijkonderwijs

-

363

184

1.008

1.555

toeslag lwoo

1 en 2

8

17

144

169

toeslag lwoo

3 en 4

9

31

333

373

Vergoeding categoriale vbo-scholen voor landbouw

Schoolsoort

Leerjaren

I

II

III

Som van I,II

en III

Vbo

Landbouw en

282

149

639

1.070

natuurlijke

omgeving,

alle

leerjaren

Toeslag lwoo

Landbouw en

9

31

333

373

natuurlijke

omgeving,

alle

leerjaren

Terug naar begin van de pagina