Wijzigingswet Ziekenfondswet, enz. (Zelfstandigen in Zfw)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Wet van 28 oktober 1999, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke wijziging van de indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Zelfstandigen in Zfw)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om zelfstandigen, voor wie gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen, onder de ziekenfondsverzekering te brengen en de daaruit voortvloeiende toename van het aantal ziekenfondsverzekerden te compenseren door middel van een tijdelijke wijziging van de indexeringsmethodiek van de loongrens voor de ziekenfondsverzekering;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL II

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 De indexering op grond van de ontwikkeling van het indexcijfer der lonen, bedoeld in artikel 3a, eerste en tweede lid, van de Ziekenfondswet, wordt vervangen door een indexering op grond van de tabelcorrectiefactor tot het begin van het kalenderjaar in de loop waarvan de compensatie, bedoeld in het eerste lid, zou worden bereikt bij een ongewijzigde voortzetting van de in dat lid bedoelde tijdelijke wijziging van de indexeringsmethodiek.

  • 4 Voor het kalenderjaar waarin de compensatie, bedoeld in het eerste lid zou worden bereikt bij ongewijzigde voortzetting van de tijdelijke wijziging van de indexeringsmethodiek, wordt bij algemene maatregel van bestuur het bedrag, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, onder a, 3c, eerste lid en 3d, eerste lid, van de Ziekenfondswet, op zodanige wijze vastgesteld dat de compensatie, bedoeld in het eerste lid, aan het einde van dat kalenderjaar is gerealiseerd.

ARTIKEL IV

[Vervallen per 01-01-2006]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 28 oktober 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven vierde november 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina