Regeling uitvoering Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profitsector en bijzondere sectoren

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 29-01-2000 t/m 06-06-2003

Regeling uitvoering Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profitsector en bijzondere sectoren

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profitsector en bijzondere sectoren,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profitsector en bijzondere sectoren wordt vastgesteld op f 36.000.000,00.

  • 2 Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van artikel 2, derde lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profitsector en bijzondere sectoren wordt vastgesteld op f 7.500.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling houdende wijziging van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profitsector en bijzondere sectoren.]

Artikel 3

[Vervallen per 07-06-2003]

Besluiten op grond van deze regeling vinden plaats onder het voorbehoud dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen de vereiste goedkeuring geeft voor het uitvoeren van deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 oktober 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina