Regeling vaststelling keuringsrapport

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 30-04-2009

Regeling vaststelling keuringsrapport

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

  • 1

Het model keuringsrapport als bedoeld in artikel 72, tweede lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 en het model vervangend keuringsbewijs als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, wordt vastgesteld overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen formulier.

  • 2 Het model als bedoeld in het eerste lid, moet voorzien zijn van een gele doorslag indien de invulling niet rechtstreeks plaatsvindt uit het keuringsregister

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 december 1994, nr. RV 188313 (Stcrt. 252), Hoofddirectie van de Waterstaat, houdende vaststelling keuringsbewijs, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

  • 1 Deze regeling treedt met uitzondering van artikel 2 in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Indien het bij koninklijke boodschap van 21 mei 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de Algemene periodieke keuring, Kamerstukken II 1998/1999, 26 554, nrs. 1-2, nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, vervallen op hetzelfde tijdstip de artikelen 1 en 3 en treedt artikel 2 op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling keuringsrapport.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina