Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO, enz. (onder meer wijziging opslag i.v.m. herbezetting [...] en bevordering arbeidsparticipatie ouderen 1998)

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 01-08-2000 t/m 30-11-2005

Besluit van 27 oktober 1999, houdende wijziging van onder meer het Formatiebesluit WPO, het Formatiebesluit WEC, het Besluit trekkende bevolking WPO en het Formatiebesluit W.V.O. (onder meer wijziging opslag i.v.m. herbezetting arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen 1998)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K. Y. I. J. Adelmund, van 10 augustus 1999, nr. 1999/31485 (2547), directie Wetgeving en Juridische Zaken, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 33, 69, 120, eerste en tweede lid, en 185 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 33, 117, eerste en tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 153 en 233, eerste en tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1999, nr. W05.99.0438/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund, van 21 oktober 1999, nr. 1999/39858 (2547), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VI

[Vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel VIII

[Vervallen per 01-12-2005]

  • 2 Artikel V is voor het eerst van toepassing voor de berekening van de vergoeding voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding voor het jaar 1999.

Artikel IX

[Vervallen per 01-12-2005]

  • 3 De artikelen II en V treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Tweede Kamer de wens wordt te kennen gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 oktober 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven achttiende november 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina